powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
O raporcie

Jak powstawał nasz Raport

Raportowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju postrzegamy jako ciągły proces, który pomaga nam usprawniać i doskonalić nasze działania z tego obszaru, a także stanowi źródło wiedzy o firmie, miejscach do poprawy oraz monitorowania realizacji zobowiązań wobec naszych interesariuszy.

Metodologia

Niniejszy Raport jest czwartym opublikowanym przez CEMEX Polska. Prezentujemy wyniki naszej działalności w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Raport wydajemy w cyklu dwuletnim. Postanowiliśmy kontynuować raportowanie zgodnie z Wytycznymi GRI G4, wersja Core, wraz z uwzględnieniem wskaźników zalecanych suplementem sektorowym dla przedsiębiorstw wydobywczych.
Dane w Raporcie weryfikowane były wewnętrznie przez zespół roboczy pracujący nad Raportem oraz przez audytora zewnętrznego, jako że chcieliśmy zapewnić wiarygodność i prawdziwość przedstawianych danych.
Podobnie jak podczas prac nad poprzednimi naszymi Raportami zrównoważonego rozwoju uwzględnialiśmy i angażowaliśmy różne grupy z naszego otoczenia:
 • interesariuszy, którzy uczestniczyli w spotkaniach dialogu w Chełmie i w Rudnikach
 • Pracowników, którzy dostarczali, weryfikowali i pracowali nad treścią i danymi do Raportu
 • Niezależnych konsultantów, którzy wspierali merytorycznie proces raportowania zgodnie z wytycznymi GRI

Proces raportowania w CEMEX Polska

➤ Dialog z interesariuszami
Nasi interesariusze w Chełmie i Rudnikach są pierwszymi odbiorcami naszych Raportów zrównoważonego rozwoju. To przy ich udziale tworzymy ten Raport, włączając informacje i oczekiwania, jakie otrzymujemy na spotkaniach dialogowych. Zależy nam, by znaleźli w tej publikacji informacje, których oczekują.

➤ Ocena zewnętrznych ekspertów
W trakcie powstawania tego Raportu spotykaliśmy się z ekspertami z dziedziny zrównoważonego rozwoju, aby uzyskać od nich wskazówki co do treści naszego Raportu, które powinniśmy wprowadzić, a także aby podążać za istotnymi zmianami w procesie raportowania.
➤ Wewnętrzna ewaluacja
Ostatni Raport zrównoważonego rozwoju poddaliśmy szczegółowej ocenie, uwzględniając raportowane wskaźniki, dobre praktyki, ciekawe case studies – tak aby w bieżącym móc jeszcze lepiej pokazać naszą działalność i podejście do aspektów zrównoważonego rozwoju.

➤ Warsztat oceniający nasz poprzedni Raport (2013–2014), z udziałem grupy roboczej i pracowników
Warsztat oceniający Raport organizujemy po każdej publikacji. W spotkaniu bierze udział grupa robocza, czyli nasi pracownicy, którzy współtworzą ten Raport. Poddajemy wówczas konstruktywnej krytyce zarówno aspekty merytoryczne, jak i graficzne, tak aby praca nad kolejnym Raportem była lepsza, sprawniejsza i bardziej efektywna.

➤ Okrągły stół ekspertów – rekomendacje
Jednym z aspektów, o który zapytaliśmy ekspertów podczas spotkania okrągłego stołu CEMEX „Zrównoważony rozwój w branży budowlanej”, był obszar raportowania pozafinansowego w branży materiałów budowlanych. Ponadto poprosiliśmy o ocenę naszego ostatniego Raportu. Opinie i rekomendacje uwzględniliśmy podczas opracowywania bieżącego Raportu.

➤ Benchmarking – raportowanie pozafinansowe
Stale monitorujemy nasze otoczenie oraz śledzimy trendy w raportowaniu, przyglądając się i analizując, jak do aspektów zrównoważonego rozwoju podchodzą inne firmy. Najciekawsze pomysły wykorzystujemy przy tworzeniu naszych Raportów.

➤ Konkurs Raporty Społeczne
Bardzo cenimy i bierzemy pod uwagę wskazówki i uwagi Jurorów konkursu na Raporty Społeczne i staramy się, aby nasz Raport był coraz lepszy, bardziej zrozumiały dla czytelników, a jednocześnie na najwyższym merytorycznym poziomie.

Aspekty raportowania CEMEX Polska

Zdefiniowane przez nas najistotniejsze aspekty raportowania wynikają z naszych wartości oraz oddziałują zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy. Są to:
 • zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników
 • obecność na rynku i wyniki ekonomiczne
 • inwestycje społeczne
 • przeciwdziałanie korupcji
 • zgodność z regulacjami
 • zrównoważone budownictwo
 • edukacja i szkolenia
Aspekt raportowania zrównoważonego rozwoju
Aspekty działalności
Aspekty działalności
Irena Pichola

Irena Pichola

Partner, Leader of Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Advisory

Branża budowlana może odegrać naprawdę ważną rolę w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ w 2015 r. Wyzwaniu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych inwestycji przy jednoczesnym rozwoju miast i walce ze zmianami klimatycznymi, mogą sprostać jedynie te firmy, które strategicznie zarządzają swoim wpływem. Nie bez znaczenia pozostaje również podejście do dialogu z otoczeniem, w którym to firmy prowadzą swoją działalność. Standardy, jakie dziś obserwujemy, pokazują, że firmy nie tylko chcą dzielić się z interesariuszami swoimi działaniami z obszaru zrównoważonego rozwoju, ale również starają się zapewnić pełną rzetelność i transparentność prezentowanych w raportach informacji m.in. poprzez ich niezależną weryfikację. Takie podejście zasługuje na docenienie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę dyscyplinę, jaką nakłada na firmy proces audytu danych niefinansowych.

Oświadczenie niezależnej oceny

Oświadczenie niezależnej oceny cz.1
Oświadczenie niezależnej oceny cz.2

Zatrudnienie w CEMEX Polska

W CEMEX Polska funkcjonują cztery związki zawodowe:

Liczba pracowników:

Różnica w stanie zatrudnienia wynika ze zmniejszenia liczby pracowników w Kopalni Kruszyw Borowce (woj. mazowieckie) wskutek zmiany organizacji pracy w tym zakładzie.

2016

1146

2015

1156

 

DANE ZA 2015 r.

DANE ZA 2016 r.

Grupa Zarządzająca CEMEX Polska

 

 

kobiety

3

3

mężczyźni

8

8

Zarząd CEMEX Polska

kobiety

3

3

mężczyźni

6

6

Struktura wiekowa grupy zarządzającej

Grupa Zarządzająca CEMEX Polska

18-29 lat

0

0

30-50 lat

10

10

powyżej 50 lat

1

1

Zarząd CEMEX Polska

18-29 lat

0

0

30-50 lat

8

8

powyżej 50 lat

1

1

Pracownicy w grupach wiekowych (%):

2015

2016

18–29 lat

10,2

10,1

30–50 lat

63,1

63,1

powyżej 50 lat

26,7

26,8

Zatrudnienie ze względu na rodzaj umowy o pracę (%):

2015

2016

na czas nieokreślony – kobiety

21,2

21,6

na czas nieokreślony – mężczyźni

78,8

78,4

pozostałe umowy* – kobiety

28,9

34,7

pozostałe umowy* – mężczyźni

71,1

65,3

* Okres próbny, czas określony w tym stażowe i zastępstwa

Zatrudnienie ze względu na wymiar czasu pracy (%):

2015

2016

W pełnym wymiarze godzin pracownicy ogółem

99,6

99,4

kobiety

21,5

21,8

mężczyźni

78,1

77,6

W niepełnym wymiarze godzin – pracownicy ogółem

0,4

0,6

kobiety

0,3

0,6

mężczyźni

0,1

0

Zatrudnienie w różnych regionach Polski:

2015

2016

Śląskie

315

313

kobiety

77

79

mężczyźni

238

234

Mazowieckie

214

204

kobiety

68

70

mężczyźni

146

134

Lubelskie

333

336

kobiety

61

63

mężczyźni

272

273

Pozostałe

294

293

kobiety

46

45

mężczyźni

248

248

Zatrudnienie kobiet i mężczyzn w grupach pracowniczych (%):*

2015

2016

kadra kierownicza – kobiety

17,42

19,4

kadra kierownicza – mężczyźni

82,58

80,6

stanowiska specjalistyczne – kobiety

31,77

32,3

stanowiska specjalistyczne – mężczyźni

68,23

67,7

stanowiska operacyjne – kobiety

18,77

18,4

stanowiska operacyjne – mężczyźni

81,1

81,6

Zatrudnienie w grupach pracowniczych ze względu na wiek:

2015

2016

kadra kierownicza* 18–29

16

13

kadra kierownicza* 30–50

209

214

kadra kierownicza* >50

62

56

stanowiska specjalistyczne 18–29

59

65

stanowiska specjalistyczne 30–50

203

205

stanowiska specjalistyczne >50

37

40

stanowiska operacyjne 18–29

42

38

stanowiska operacyjne 30–50

318

304

stanowiska operacyjne >50

210

211

* Uwzględniono też pracowników, którzy zarządzają procesami/projektami i pełnią funkcje menadżerskie

(a którzy nie mają podwładnych)

Fluktuacja pracowników* w podziale na płeć i wiek (%):

2015

2016

kobiety

11,9

7,4

mężczyźni

8,6

8,9

18–29 lat

13,7

21,6

30–50 lat

10,7

6,9

>50

4,5

7,5

* We wskaźniku nie zostały ujęte osoby zatrudnione na zastępstwo i na czas określony.

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w podziale na kategorie pracowników i główne lokalizacje prowadzenia działalności:

2015

2016

kadra kierownicza

107%

100%

stanowiska specjalistyczne

87%

87%

stanowiska operacyjne

108%

106%

Śląskie

97%

98%

Mazowieckie

92%

84%

Lubelskie

91%

91%

pozostałe

89%

91%

Wyniki środowiskowe

Całkowite emisje związków NOx, SOx i pyłów

2015

2016

NOx (tony)

2 086

1 688

SO2(tony) (tony)

117

158

Pył (tony)

104

92

Całkowite emisje CO2(tony)

Chełm (tys. ton)

1 000

942

Rudniki (tys. ton)

324

336

CEMEX Polska (tys. ton)

1 324

1 278

alokacja uprawnień do emisji
(tys. ton)

1 369

1 344Zużycie energii wewnątrz organizacji

 2015

 2016

Zużycie ciepła ogółem (GJ)

cement

7 414 799

7 265 253

Jednostkowa konsumpcja energii

cement (kWh na tonę cementu)

107,50

106,30

kruszywa (kWh na tonę kruszywa)

4,64

4,47

beton (kWh na m3 betonu)

2,83

2,99Jednostkowe zużycie paliwa przez flotę własną CEMEX
(litry na 100 km)

2015

2016

cement

 35,85

 35,04

beton

59,1

60,9

kruszywa

Brak floty w tej grupie  

samochody służbowe

 5,32

 5,49Zużycie ciepła z paliw alternatywnych. Wskaźnik własny

 

2015

2016

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych (GJ)

5 715 928,89

5 563 717,00

Całkowity pobór wody według źródła

 

2015

2016

Jednostkowe zużycie wody

cement (litry na tonę cementu)

 129

 179

beton (litry na m3 betonu)

158,1

185,1

kruszywa (litry na tonę kruszyw)

1,38

1,43

Całkowite zużycie wody w cemencie (m3)

wody gruntowe

270 328

366 405

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

1 265

2 218

razem

271 593

368 623

Całkowite zużycie wody w kruszywach (m3)

wody powierzchniowe

5 685 333

5 949 250

wody gruntowe

522

675

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

2 529

924

razem

5 688 384

5 950 849

Całkowite zużycie wody w betonie (m3) 

wody gruntowe

16 357

17 672

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

311 373

393 177
zawiera wodę
z recyclingu

inne (recycling)

75 396

82 203

razem

327 730

410 849

2015

2016

Użycie wody z recyklingu do produkcji betonu

23,0%

20,0%Indeks zawartości GRI na poziomie „CORE”

GRI CORE

Wskaźniki profilowe

Wskaźniki GRI G4

Wytyczne

Odniesienie w Raporcie

Niezależna weryfikacja

Strategia i analiza

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. Dyrektora Wykonawczego, Prezesa Zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

2

+

Profil organizacyjny

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

9, 10, 11, 12

+

G4-3

Nazwa organizacji

6

+

G4-4

Główne marki, produkty i/ lub usługi

41-43

+

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

6

+

G4-6

Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje

7

+

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

6

+

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów

6

+

G4-9

Skala działalności organizacji

6

+

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci

(Nasze podejście do raportowania uwzględnia wartości pośrednie)

94

+

G4-11

Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi

94

+

G4-12

Łańcuch dostaw/wartości

30

+

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności

brak zmian

+

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

12

+

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

14, 15

+

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/ lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach

14, 15

+

Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic

G4-17

Informacja na temat wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich odpowiednikach

6

+

G4-18

Proces definiowania zawartości Raportu oraz wdrożenia zasad raportowania do zdefiniowania zawartości Raportu

90

+

G4-19

Kluczowe aspekty raportowania

91

+

G4-20

Oddziaływanie aspektu wewnątrz organizacji

91

+

G4-21

Oddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji

91

+

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich Raportach, z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu

Brak korekt

+

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie

Brak znaczących zmian

+

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

24, 25

+

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

24, 25

+

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy

24-27

+

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

24-27

+

Profil Raportu

G4-28

Okres raportowania

90

+

G4-29

Data publikacji ostatniego Raportu (jeśli został opublikowany)

90

+

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

90

+

G4-31

Osoba kontaktowa

112

+

G4-32

Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w Raporcie

98

+

G4-33

Polityka i wewnętrzna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji Raportu

92

+

Ład organizacyjny

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania

8

+

Etyka

G4-56

Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki

21

+Wskaźniki wyników

Wskaźniki GRI G4

Wytyczne

Odniesienie
w Raporcie

Niezależna weryfikacja

OBSZAR EKONOMICZNY

G4-DMA

Podejście do zarządzania w aspektach ekonomicznych

6

+

Aspekt: Zrównoważone budownictwo

G4-DMA

Podejście do zarządzania obszarem zrównoważonego budownictwa

44-45

+

Aspekt: Obecność na rynku i wyniki ekonomiczne

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli

6, Wskaźnik raportowany częściowo

+

G4- EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa, poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo

78, 79, Wskaźnik raportowany
częściowo

+

G4-EC9

Udział wydatków przeznaczonych na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji

33

+

OBSZAR ŚRODOWISKOWY

Aspekt: Zgodność z regulacjami

G4-DMA

Podejście do zarządzania wpływem na środowisko

67

+

G4 DMA

Zgodność z regulacjami

21

+

G4-EN29

Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

23

+

G4-EN30

Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników

97

+

G4-EN31

Wydatki na ochronę i inwestycje środowiskowe według typu

66, Wskaźnik raportowany częściowo

+

Aspekt: Emisje

G4-DMA

Emisje

67

+

G4-EN15

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

97

+

G4-EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi

97

+

G4-EC2

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

9-12, 66

+

Aspekt: Surowce i materiały oraz material stewardship

G4-EN2

Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym

68

+

G4-MM11

Programy i postępy odnośnie „dobrego gospodarowania” surowcami (material stewardship)

35

+

Aspekt: Woda

G4-EN8

Łączny pobór wody według źródła

97

+

G4-EN10

Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu

97

+

Aspekt: Energia

G4-EN3

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii

97

+

Wskaźnik własny

Substytucja paliw alternatywnych w cementowniach CEMEX Polska

71

Wskaźnik własny

Zużycie ciepła z paliw alternatywnych

97

Aspekt: Bioróżnorodność

G4-DMA

Podejście do zarządzania obszarem ochrony bioróżnorodności

72

+

Aspekt: Ocena dostawców pod kątem środowiskowym

G4-DMA

Podejście do zarządzania w obszarze oceny dostawców

32

+

OBSZAR SPOŁECZNY

Aspekt: Produkty i usługi

G4-DMA

Podejście do klienta, w tym oznakowania produktów i usług, satysfakcji.

35

+

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym

40

+

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta

49, 50, 52

+

Aspekt: Edukacja i szkolenia

G4-DMA

Edukacja i szkolenia

63

+

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

63

+

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze

63

+

Aspekt: Zatrudnienie

G4-DMA

Zatrudnienie

58

+

G4-LA1

Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region

(Nasze podejście do raportowania uwzględnia wartości pośrednie)

96

+

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-DMA

Podejście do zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

58

+

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci

58

+

Aspekt: Zarządzanie różnorodnością

G4-DMA

Podejście do zarządzania obszarem różnorodności

61, 62

+

G4-LA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

94

+

G4-LA13

Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

96

+

G4-HR2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych na temat polityk i procedur regulujących kwestie przestrzegania praw człowieka w zakresie prowadzonej działalności oraz procent przeszkolonych pracowników

22

+

G4-HR12

Liczba skarg dotyczących zagrożenia dla praw człowieka skierowanych i rozwiązanych poprzez mechanizmy formalne

22

+

Aspekt: Społeczność lokalna i inwestycje społeczne

G4-DMA

Podejście do zarządzania wpływem na społeczności lokalne

78

+

Wskaźnik własny

Liczba grantów przyznanych NGO i szkołom / liczba miejscowości / liczba zgłoszonych wniosków

79

Wskaźnik własny

Liczba grantów przyznanych pracownikom w ramach programu wolontariatu pracowniczego / liczba przepracowanych godzin / liczba pracowników

84

Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

G4-DMA

Podejście do zarządzania w obszarze przeciwdziałania korupcji

22

+

G4-SO4

Komunikacja i szkolenia dotyczące procedur i polityk antykorupcyjnych (liczba całkowita i % pracowników biorących udział w szkoleniach)

23

+

Aspekty: Zgodność z regulacjami i naruszanie zasad wolnej konkurencji

G4-DMA

Podejście do zarządzania w obszarze: zgodność z regulacjami i naruszanie zasad wolnej konkurencji

23

+

G4-SO7

Całkowita liczba postępowań prawnych wobec organizacji dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki 

23

+

G4-SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

23

+

Słowniczek

AA 1000 SES – standard pokazujący, w jaki sposób można prowadzić proces angażowania interesariuszy, w tym w formie dialogu. Standard oparty jest na trzech głównych zasadach: Włączania interesariuszy w działania firmy - dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; Istotności – oznaczającej identyfikację i określenie istotnych kwestii ważnych dla firmy i wpływających na jej interesariuszy; Odpowiadania – co oznacza, iż organizacja odpowiada na kwestie podnoszone przez interesariuszy.

BREEAM, ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology – system certyfikacji definiujący standard najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez Building Research Establishment i jest stosowany na całym świecie.

CSR, ang. Corporate Social Responsibility – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, według której przy tworzeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględnia się także interesy społeczne, ochrony środowiska, relacje z interesariuszami i ich potrzeby, dzięki czemu przedsiębiorstwo przyczynia się do rozwoju dobrobytu i zdrowia społeczeństwa oraz jego otoczenia.

Deklaracja Polskiego Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – dokument programowy inicjatywy „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050", określający 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien angażować się na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych. Obecnie sygnatariuszami deklaracji jest ponad 100 firm. Dokument został opracowany przez firmy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Środowiska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dylatacja budynku lub budowli – szczelina w konstrukcji budynku utworzona celowo dla oddzielenia poszczególnych elementów budowli.

EKO-ITB – znak ekologiczny przeznaczony dla produktów budowlanych, przyznawany przez Instytut Techniki Budowlanej. Oznaczenie ekologiczne EKO-ITB mogą otrzymać wyroby budowlane wytwarzane przy zastosowaniu technologii przyjaznej dla środowiska.

EMAS, ang. Eco Management and Audit Scheme – unijny system Eko-zarządzania i Audytu, adresowany do wszystkich rodzajów organizacji chcących kompleksowo wzdrożyć system zarządzania środowiskowego (SZŚ). Standardem określającym, jakie wymogi powinien spełniać SZŚ, zaadaptowanym na potrzeby EMAS, jest norma ISO 14001.

ETHOSlinia – serwis, za pomocą którego każdy pracownik CEMEX bądź interesariusz może anonimowo zgłosić swoje uwagi dotyczące Kodeksu Etyki, uzyskać poradę lub zgłosić przypadek naruszenia etyki. Zgłoszenia mogą być dokonywane drogą internetową, telefoniczną lub pocztą e-mail.

EU ETS, ang. the European Union's Emission Trading Scheme – międzynarodowy system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) obejmujący 31 państw (28 krajów UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia). Wprowadzony w 2005 r. na mocy dyrektywy Komisji Europejskiej, ma na celu ograniczenie emisji pochodzących z 11 tys. energochłonnych instalacji przemysłowych i linii lotniczych. Podstawowym narzędziem EU jest system „Cap and Trade", określający dopuszczalny limit emisji dla uczestników systemu (cap) w określonej ramie czasowej oraz sposób kupna i sprzedaży otrzymanych uprawnień do emisji (trade).

Gospodarka o obiegu zamkniętym – ang. circular economy, koncepcja gospodarcza, w której rezygnuje się z podejścia do cyklu życia produktu typu „od kołyski do grobu" (ang. from cradle to grave), gdzie odpad jest ostatnim etapem cyklu, na rzecz pozostawiania produktu w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe w myśl cyklu „od kołyski do kołyski" (ang. from cradle to cradle). W zamkniętym obiegu odpady zostają poddane recyklingowi bądź zostają użyte jako paliwo alternatywne, co umożliwia ograniczenie zużycia nowych surowców przy produkcji oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów.

Interesariusz – podmiot (osoba, instytucja, społeczność, urząd) mający wpływ na przedsiębiorstwo i/lub pozostający pod wpływem jego działalności. W takim rozumieniu interesariusze dzielą się na wewnętrznych i zewnętrznych i do nich przedsiębiorstwo kieruje swoje działania.

LEED, ang. Leadership in Energy and Environmental Design – stworzony przez U.S. Green Building Council (USGBC) system certyfikacji budynków w zakresie proekologicznego projektowania, budowy, użytkowania i konserwacji. System LEED (obecnie w wersji LEED v4) stosowany jest na całym świecie. Jego standardy obejmują zarówno budownictwo komercyjne, jak i mieszkaniowe.

Norma PN-EN 206:2014 – Norma Europejska precyzująca wymagania dotyczące betonu używanego na placu budowy i w konstrukcjach prefabrykowanych w obszarze składników i właściwości mieszkanki betonowej, specyfikacji, ograniczeń, dostaw, procedur kontroli i kryteriów zgodności ocen.

Paliwa alternatywne – odpowiednio wysortowane palne odpady posiadające wartość opałową, inne niż paliwa konwencjonalne (węgiel, ropa, torf) i paliwa nuklearne. Są to m.in. wysegregowane odpady komunalne i przemysłowe nienadające się do recyklingu (RDF), wysuszone osady ściekowe, zużyte opony, biomasa rolnicza, mączka mięsno-kostna.

PLGBC, ang. Polish Green Building Council – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – jest to organizacja pozarządowa, której celem jest wspieranie sektora budownictwa w Polsce w rozwijaniu odpowiedzialności środowiskowej, ekonomicznej i socjalnej poprzez promowanie budownictwa ekologicznego.

Prefabrykacja – masowe, przemysłowe wytwarzanie gotowych wielkowymiarowych elementów budowlanych (np. ściany betonowe, słupy, płyty stropowe) służących do budowy nieruchomości poza miejscem budowy.

RCC, ang. roller compacted concrete – amerykańska technologia betonu wałowanego używana w budownictwie drogowym. Technologia ta łączy zalety nawierzchni betonowych, takie jak trwałość i niskie koszty eksploatacji, z szybkością budowy nawierzchni, umożliwiającą szybsze niż w przypadku dróg asfaltowych oddanie do użytku.

System „zaprojektuj i zbuduj" – stosowany w polskim drogownictwie system przewidujący zaangażowanie generalnego wykonawcy kontraktu na każdym etapie jego realizacji – od sporządzenia projektu budowlanego poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót według przygotowanej dokumentacji. System realizowany jest na podstawie procedury tzw. Żółtej Książki FIDIC, która określa kryteria oceny ofert w przetargach na wykonawcę inwestycji.

Wskaźnik nośności CBR – wskaźnik służący do określania nośności podłoża gruntowego pod budowę dróg oraz podbudów drogowych.

Nasze zobowiązania

L.p.

Zobowiązanie 2013–2014

Nasza odpowiedź

Nowe zobowiązanie
na lata 2017–2018

1

W latach 2015–2016 podejmiemy działania, dzięki którym zwiększy się wykorzystanie przez pracowników zdefiniowanych kanałów komunikacji do zgłaszania naruszeń Kodeksu Etyki CEMEX.

W latach 2013–2014 pracownicy zgłosili 5 naruszeń do Komisji Etyki. W 2015 r. liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 100%, w porównaniu do danych z 2014 r. (pracownicy zgłosili 9 przypadków naruszeń). W 2016 r. liczba zgłoszonych naruszeń wzrosła o niespełna 50% w porównaniu do danych z roku 2015 (pracownicy zgłosili 14 różnych naruszeń).

W 2017–2018 będziemy zachęcać naszych pracownikow do reagowania na naruszenia etyki poprzez przeznaczone do tego kanały komunikacji.

2

W latach 2015–2016 będziemy realizować szkolenia budujące wiedzę z zakresu: przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, zwalczania korupcji, zasad naszego firmowego Kodeksu Etyki. Planujemy przeszkolenie ok. 200 osób z kluczowych jednostek organizacyjnych.

W latach 2015–2016 przeszkoliliśmy z trzech kluczowych kategorii szkoleń z zakresu szeroko rozumianej etyki ok. 510 osób. W 2015 r. 178 osób wzięło udział w szkoleniach z przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Ponadto 56 przedstawicieli kadry kierowniczej wzięło udział w szkoleniach z różnego zakresu odpowiedzialności prawnej kadry (w tym odpowiedzialności Zarządu w zakresie BHP). W 2016 r. przeszkoliliśmy ok. 270 osób z Kodeksu Etyki i ok. 271 z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

W latach 2017–2018 zorganizujemy dla pracowników administracyjnych CEMEX Polska cykl warsztatów oraz e-szkoleń z Kodeksu Etyki CEMEX.

4

W latach 2015–2016 będziemy wzmacniać świadomość kadry kierowniczej nt. tego, jak należy postępować w przypadku zgłoszeń naruszeń etyki przez pracowników. W tym celu przygotujemy materiały szkoleniowe dla kadry kierowniczej.

Przeprowadziliśmy kompleksowe szkolenie dla kadry przełożonych wszystkich szczebli oraz kadry Zarządu z zasad postępowania w przypadku zgłoszenia naruszenia etyki. Materiał szkoleniowy jest dostępny w formie elektronicznej na wewnętrznej platformie szkoleniowej – e-learning.

5

Będziemy kontynuować dialog z interesariuszami, spotykając się minimum raz na dwa lata w cementowniach w Chełmie i Rudnikach.

W latach 2015–2016 zorganizowaliśmy sześć spotkań dialogowych w naszych cementowniach w Chełmie i w Rudnikach.

Planujemy kontynuować spotkania z interesariuszami co najmniej raz na dwa lata w cementowni Chełm i w Cementowni Rudniki.

W 2017 r. planujemy aktualizację lokalnych polityk dotyczących darowizn pieniężnych oraz darowizn materiałowych.

W 2017 r. planujemy przeprowadzenie szkoleń aktualizujących z prawa konkurencji w formie kursu internetowego dla wszystkich pracowników, którzy generują podwyższone ryzyka w zakresie prawa konkurencji, oraz kadry menadżerskiej.

W 2017 r. planujemy przeprowadzenie szkoleń aktualizujących z prawa konkurencji w formie zajęć grupowych dla wybranych grup pracowników generujących podwyższone ryzyka w zakresie prawa konkurencji,

Przeprowadzimy audyty z zakresu prawa konkurencji oraz przeciwdziałania korupcji wybranych 30 pracowników CEMEX Polska.

6

W kolejnych latach będziemy kontynuować dialog z pracownikami, zgodnie z oczekiwaniami pracowników wyrażonymi w ankiecie przeprowadzonej po spotkaniach.

W 2015 r. organizowaliśmy dwie sesje dialogów z pracownikami (wiosenną i jesienną) w Chełmie, Rudnikach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i Mysłowicach. W 2016 r. ponownie spotkaliśmy się z pracownikami podczas sesji wiosennej i jesiennej w Poznaniu, Gdańsku, Mysłowicach, Warszawie, Chełmie i Rudnikach.

W kolejnych latach planujemy kontynuowanie dialogu z pracownikami co najmniej raz w roku. Spotkania będziemy organizować w sześciu wybranych lokalizacjach.

7

Do końca 2015 r. chcemy objąć wszystkich pracowników operacyjnych szkoleniem e-LEGACY.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni.

W kolejnych latach planujemy objąć szkoleniami nowo zatrudnionych pracowników CEMEX.

8

Wdrożymy e-szkolenia wprowadzające dla pracowników, podwykonawców i osób wizytujących nasze zakłady do końca 2015 r.

E-szkolenie wprowadzające zostało opracowane i wdrożone w zakładach Rudniki i Chełm.

W kolejnych latach planujemy wdrożyć e-szkolenia wprowadzające w pozostałych zakładach.

9

Zwiększymy ilości zgłaszanych kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Zwiększyliśmy liczbę zgłaszanych kart w 2015 r. do 9095 KZPW/Z, a w roku 2016 – do 14899 KZPW/Z, co daje wzrost o 63,8%.

Będziemy nadal zachęcać do zgłaszania KZPW/Z podwykonawców z celem jedna karta w miesiącu złożona przez pracownika.

10

Wdrożymy elektroniczny system rejestrowania kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Elektroniczny system rejestrowania kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych/zagrożeń został wdrożony, co usprawniło proces zgłaszania i obiegu KZPW/Z i znacznie przyczyniło się do poprawy warunków pracy i eliminacji zagrożeń.

Obecny program zostanie dostosowany do globalnego narzędzia CEMEX służącego do rejestracji nie tylko kart ZPW/Z, ale również wypadków.

11

Będziemy poprawiać bezpieczeństwo kierowców samochodów poprzez:

– wdrożenie comiesięcznych kampanii w ramach 12 zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdów w 2015 i 2016 r.

– cokwartalne szkolenia kierowców samochodów ciężarowych w 2015 i 2016 r.

– podejmowane działania Krajowej Grupy BHP w Logistyce w 2015 i 2016 r.

Wdrożyliśmy comiesięczne kampanie w ramach 12 zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdów, szkolenia kierowców samochodów ciężarowych oraz podejmowaliśmy działania w Krajowej Grupie BHP w logistyce.

Będziemy kontynuować dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa kierowców samochodów poprzez:

– promocję bezpieczeństwa drogowego w ramach Dni BHP

– kampanie BHP w ramach 12 zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdów – cokwartalne szkolenia kierowców samochodów ciężarowych

– podejmowane działania Krajowej Grupy BHP w logistyce.

12

Wdrożymy „System Obserwacji” zachowań pracowników na stanowiskach pracy w zakresie BHP w 2015 r.

Program audytów behawioralnych w CEMEX został wdrożony. Powołano i przeszkolono w tym celu 18 audytorów. W wyniku audytów zaobserwowano 579 zachowań (zauważono 402 dobre praktyki, a 177 okazji do poprawy) w 2016 r.

latach kolejnych planujemy kontynuować wykonywanie audytów behawioralnych.

13

W latach 2015–2016 będziemy promować programy prozdrowotne w ramach Kampanii „Budujemy zdrowie”.

W CEMEX wdrożono kompleksowy program promocji i ochrony zdrowia pn. „Budujemy zdrowie”. W ramach programu organizowano Dni Zdrowia, przeprowadzono comiesięczne kampanie edukacyjne w ramach 12 ZASAD ZDROWIA CEMEX, wspierano aktywność fizyczną pracowników w ramach Pracowniczych Klubów Sportowych, przeprowadzano profilktyczne badania stanu zdrowia, konkursy wiedzy, wdrożono program promocji zdrowia dla pracowników w grupie wiekowej 50+, edukację z zakresu zdrowego odżywiania.

W latach kolejnych program promocji zdrowia będzie kontynuowany. Główny cel to działania z zakresu ergonomii, edukacji z zakresu zdrowego odżywiania, zachęcenie do aktywności fizycznej, profilaktyka zdrowia mężczyzn, prewencja stresu oraz kontynuacja pikników rodzinnych w ramach Dni Zdrowia i BHP, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

14

Od 2015 r. rozpoczniemy monitorowanie liczby godzin szkoleniowych według płci w odniesieniu do szkoleń rozwojowych. W latach 2015–2016 wdrożymy działania zachęcające do podejmowania wysiłku rozwojowego różne grupy pracowników (w tym pracowników w wieku 50+ oraz kobiety).

W 2015 r. przeszkoliliśmy ok. 202 kobiety. Łączna liczba wszystkich szkoleń rozwojowych, w których brały udział kobiety to 3000 godzin szkoleniowych, statystycznie każda kobieta uczestniczyła w 15 godzinach szkolenia rozwojowego. W 2016 r. zostało przeszkolonych ok. 325 kobiet, łączna liczba godzin szkoleń rozwojowych to ok. 6000, średnio każda kobieta odbyła ok. 20 godzin szkoleń, w przypadku płci przeciwnej w 2015 r. – średnio na jednego mężczyznę przypadało ok. 15 godzin z obszaru szkoleń rozwojowych, a w 2016 r. ok. 21 godzin.

15

W roku 2015 będziemy realizować kolejne dwa moduły szkoleniowe dotyczące strategii rynkowej, potencjału rynku, budowania wartości dla klienta. Kolejne zaplanowane do realizacji moduły to: zarządzanie wskaźnikami, realizacja strategii, potencjał rynku, klienci oraz cele cenowe i ich realizacja.

W 2015 r. ok. 170 pracowników wzięło udział w szkoleniach dotyczących strategii handlowych, strategii rynkowej oraz budowania wartości dla klienta – przeprowadzone szkolenia to: Commercial Academy Sandler – moduł CCL oraz moduł Foundation&Win. W 2016 r, również przeprowadziliśmy cykl szkoleń poświęcony tematom szeroko pojętej realizacji strategii sprzedażowej poprzez przeprowadzenie szkoleń: Commercial Academy – Foundation&Win. W szkoleniach wzięło udział ok. 200 osób.

16

W latach 2015–2016 będziemy rozwijać programy dedykowane kobietom i pracownikom w wieku 50+.

W ramach Forum Kobiet 2015 r. odbyło się w Warszawie spotkanie lokalnych liderek Forum, Rady Programowej i Zespołu Koordynacyjnego. W poszczególnych lokalizacjach CEMEX organizowane były przez liderki lokalne spotkania z kobietami, podczas których przybliżana była idea Forum.

W ramach Klubu 50+ jego członkowie mieli okazję uczestniczyć w warszatach poświęconych uczeniu się profesjonalnych technik pamięci oraz rowoju osobistego. Dodatkowo w 2015 r. wprowadziliśmy Politykę przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy i wdrażaliśmy ją z przewodnim mottem: „Szanuję – współpracuję – NIE dyskryminuję”. Za nasze działania w obszarze zarządzania różnorodnością otrzymaliśmy bursztynową statuetkę w XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Kapituła konkursu doceniła naszą strategię zarządzania różnorodnością i jej realizację, w tym programy dedykowane pracownikom w wieku 30–, 50+, pracownikom–rodzicom i kobietom.

W latach 2017–2018 będziemy rozwijać programy dla kobiet z potencjałem do rozwoju kariery w kierunku stanowisk kierowniczych.

Dla pracowników w wieku 50 + zrealizujemy tematyczne warsztaty rozwojowe z obszaru edukacji finansowej.

17

Stworzymy systemowe rozwiązania skierowane do pracowników poniżej 30. roku życia.

Jednym z projektów skierowanych m.in. do osób poniżej 30. roku życia był realizowany w 2016 r. autorski Program Praktyk Letnich. Program był dedykowany bezpośrednio dla studentów m.in. Politechniki Częstochowskiej, Warszawskiej, Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy mieli okazję odbyć 3-miesięczne płatne praktyki pod okiem indywidualnego Opiekuna Praktyk z wcześniej ustalonym planem zadań oraz projektów do realizacji. Praktyki letnie były szansą dla młodych ludzi na pierwsze szlify w pracy oraz zweryfikowanie CEMEX jako pracodawcy.

Będziemy kontynuować nasze inicjatywy rozwojowe skierowane do pracowników pokolenia Y w ramach programów Professionals in Development, w tym: Program Praktyk Letnich oraz Program Stażowy PiD.

18

Planujemy do końca 2016 r. wdrożyć narzędzie do monitorowania ruchu, zużycia paliwa, tankowań na Górnym Śląsku i w Trójmieście w betonomieszarkach i pompach.

Z uwagi na podjęcie decyzji o wymianie starych betonomieszarek i pomp na nowe (leasingowane) montaż systemu do monitorowania ruchu, zużycia paliwa i tankowań został uznany za nieadekwatny do kosztów. Jednakże każda z nowych betonomieszarek ma system analizy stylu jazdy kierowcy, co przekłada się na niższe zużycie paliwa. System ten uwzględnia najnowsze normy emisji zanieczyszczeń.

19

Planujemy prowadzenie działań w kierunku rozwoju sprzedaży nawozów znanych pod marką FLORMEX.

Opracowaliśmy materiały promocyjne, katalogi oraz ulotkę. Została stworzona nowa strona www.flormex.pl. Nawiązaliśmy współpracę z Grupami Producentów Rolnych.

Zamierzamy oferować kompleksowe poradniki dla rolników w zakresie nawożenia. Będziemy wspierać sprzedaż poprzez materiały informacyjne oraz próbki produktów.

20

Będziemy rozwijać sprzedaż kruszyw na dachy odwrócone marki GRAVION.

Dostarczamy kruszywo na dachy odwrócone bezpośrednio pod inwestycje w opakowaniach typu Big Bag. Opracowaliśmy materiały wspierające sprzedaż, m.in. katalog produktowy oraz przeprowadziliśmy komunikację i akcje reklamowe na stronach internetowych.

21

W 2015 r. i w kolejnych latach planujemy wprowadzić do sprzedaży linię produktów dedykowanych obiektom sportowym, jak również rozwinąć nowy kanał dystrybucji w segmencie ceramiki oraz przemysłu chemicznego.

Nasze produkty, tj. piasek dolomitowy, znalazły zastosowanie w przemyślym ceramicznym, a zaofertowany piasek kwarcowy został zastosowany w produkcji suchych zapraw w przemyśle chemicznym. Do obiektów sportowych oferujemy i dostarczamy kruszywa filtracyjno–
-drenażowe.

W 2017 r. planujemy uruchomienie strony internetowej www.kruszywacemex.pl, a nasze istniejące strony, tj. www.kruszywaogrodowe.pl, oraz www.flormex.pl zostaną dostosowane do urządzeń mobilnych. W 2018 r. chcemy nadal rozwijać linię produktów dekoracyjnych, w planie mamy również nowe produkty do przemysłu chemicznego.

22

Uruchomimy w 2015 r. Akademię CEMEX – jednodniowe seminaria dla klientów poświęcone określonemu zagadnieniu.

Uruchomiliśmy Akademię CEMEX i przeprowadziliśmy kilka jednodniowych seminariów dla klientów w różnych segmentach. Między innymi poruszyliśmy aspekty wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach.

Planujemy uruchomienie cyklicznych sesji szkoleniowych w ramach Akademii CEMEX dla naszych klientów. Dla klientów e-CEMEX chcemy wdrożyć szkolenia on-line, oferować dodatkowe wsparcie za pomocą bloga i forum, a także komunikować się poprzez newslettery.

23

Wprowadzimy GRYWALIZACJĘ – jako narzędzie motywujące siły sprzedaży do ciągłej pracy nad doskonaleniem jakości obsługi naszych klientów.

Realizujemy program motywacyjny GRYWALIZACJA dla sił sprzedaży. Formuła przyczyniła się do poprawy wyników sprzedażowych oraz wzmocniła integrację i działanie zespołowe.

Będziemy kontynuować działania motywacyjne w formie kolejnego wydania GRYWALIZACJI dla sił sprzedaży.

24

Od 2016 r. planujemy uruchomić audyt BHP i środowiskowy naszych dostawców, polegający na weryfikacji kontrahentów pod kątem spełniania wymagań związanych z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

We współpracy z firmą Avetta w czwartym kwartale 2015 r. rozpoczęliśmy program prekwalifikacji BHP naszych kluczowych dostawców wykonujących swoje usługi na terenie zakładów CEMEX. Do końca 2016 r. programem objęliśmy ponad 60 firm z listy ok. 100 firm, które w tym programie docelowo poddamy audytowi.

W przeciągu najbliższych pięciu lat chcemy objąć 100 kluczowych podwykonawców, programem Zrównoważonego Dostawcy, z czego ponad 80% ze statusem w pełni zgodnym z wymogami audytu prekwalifikacyjnego Avetta.

25

Badania satysfakcji klientów kupujących beton przeprowadzimy na przełomie 2015 i 2016 r.

Na przełomie 2015 i 2016 r. przeprowadziliśmy badanie satysfakcji klientów kupujących beton.

Planujemy kontynuować badania satysfakcji klientów kupujących beton w cyklu dwuletnim. Kolejne badanie satysfakcji przeprowadzimy na przełomie 2017 i 2018 r.

26

W 2015 r. uruchomimy specjalny program Hobby Club, by jeszcze lepiej poznać klientów Pionu Kruszyw.

Uruchomiliśmy program Hobby Club. W jego ramach przygotowaliśmy wydarzenia, na których wspólnie z klientami m.in. kibicowaliśmy na Mistrzostwach Siatkówki.

W 2017 r. planujemy opracować program nagrodowy oraz podejmiemy szereg inicjatyw wspierających biznes naszych partnerów handlowych, m.in: wsparcie z obszaru BHP, ochrony środowiska i marketingowe. Intensyfikujemy działania związane z doradztwem technicznym dla naszych klientow. Będziemy rozwijać ofertę serwisów i usług specjalnych.

27

Planujemy przeprowadzenie badań ankietowych dwa razy w roku dla klientów Pionu Kruszyw.

W odpowiedzi na sugestie naszych klientów przeprowadziliśmy jedno badanie ankietowe. Zbadaliśmy poziom satysfakcji ze współpracy. Wyniki, podobnie jak w latach ubiegłych, potwierdziły, że klienci doceniają naszą współpracę.

Planujemy kontynuować badania ankietowe raz w roku dla klientów Pionu Kruszyw. Będziemy rozwijać ofertę serwisów i usług specjalnych.

28

Chcemy doskonalić komunikację z klientami Pionu Kruszyw poprzez newsletter oraz fanpage na Facebooku dla klientów kruszyw ogrodowych.

Wzmocniliśmy komunikację z klientami w poszczególnych segmentach. Wysyłaliśmy newslettery poświęcone typowym zagadnieniom dla danego segmentu. Tematyka obejmowała m.in. zmiany w prawie, wymagania techniczne. Dzięki tej formule jeszcze lepiej dedykowaliśmy wsparcie i komunikację do potrzeb i specyfiki rynku i segmentu.

W roku 2017 planujemy wdrożyć platformę e-CEMEX dla klientów Pionu Kruszyw, by jeszcze lepiej i szybciej się komunikować, odpowiadać na potrzeby i rozumieć naszych klientów. W latach 2017–2018 chcemy umożliwić naszym klientom składanie zamówień on-line. Naszym celem w 2018 r. jest również objęcie 70% klientów e-Fakturą. Nadal planujemy komunikację poprzez cykliczne newslettery dedykowane poszczególnym segmentom.

29

W 2015 r. chcemy objąć elektroniczną dystrybucją 44% wystawianych faktur w Pionie Cementu, a w 2016 r. 45%.

W 2015 r. było to 40%, a w 2016 r. 47% w Pionie Handlowym.

W 2017 r. planujemy objęcie 50% ilości wystawianych faktur elektroniczną dystrybucją.

30

Naszym celem w 2015 roku jest zdeponowanie na indywidualnych kontach odbiorców w e-Archiwum 24 tys., a w 2016 r. 25 tys. elektronicznie wystawianych faktur (we wszystkich liniach biznesowych).

W 2015 r. było to 26,4 tys., a w 2016 r. 35,2 tys. w Pionie Handlowym.

W 2017 r. chcemy zwiększyć ilość dokumentów elektronicznych udostępnionych w e-Archiwum do 38 tys. dokumentów.

31

W 2015 r. oprócz płazów monitorować będziemy ważki oraz wybrane gatunki roślin.

W 2015 r. podczas badań terenowych na terenie byłej żwirowni w Sitnie członkowie Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW stwierdzili występowanie 12 gatunków ważek.

32

W 2015 r. planujemy przeprowadzenie konkursów skierowanych zarówno do społeczności szkolnych, jak i mieszkańców gminy. Chcielibyśmy także rozbudować ofertę ścieżki w kopalni Lipówka o szczegółowe zagadnienia geologiczne.

W ramach dalszej promocji ścieżki „Kopalnia przywrócona naturze” w Kamieniołomie „Lipówka” w 2015 r. zorganizowaliśmy dwa konkursy dla szkół z gmin Rędziny, Mstów i Kłomnice. Celem konkursów było wyłonienie najciekawszych relacji z wycieczek po Lipówce oraz scenariuszy na grę terenową na terenie ścieżki. W 2016 r., dzięki współpracy z Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego, uzupełniliśmy ścieżkę o cztery dodatkowe tablice poświęcone ściśle aspektom geologicznym.

Do 2018 r. przy naszych zakładach powstaną cztery nowe „kąciki” dla owadów.

W 2017 r. uruchomimy przyrodniczą ścieżkę edukacyjną na terenie Żwirowni Bierawa.

Do 2018 r. pracownicy CEMEX wspólnie z klientami firmy posadzą minimum 5 tys. drzew.

33

Do końca 2017 r. planujemy dalsze zwiększenie substytucji węgla kamiennego paliwami alternatywnymi do poziomu 86% w Cementowni Chełm i 55% w Cementowni Rudniki.

W roku 2015 poziom substytucji węgla paliwami alternatywnymi wyniósł odpowiednio: w Rudnikach 55,8% oraz w Chełmie 84,5%, natomiast w roku 2016 osiągnięto poziomy w Rudnikach 53,58% i w Chełmie 85,27%.

W następnych latach poziom substytucji węgla paliwami alternatywnymi powinien osiągnąć 86% w Chełmie, a w Rudnikach 53%.

34

Naszym celem na kolejne dwa lata (tj. 2015 i 2016 r.) jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 kWh/t cementu w Chełmie i o 1 kWh/t cementu w Rudnikach rocznie poprzez optymalizację pracy sieci sprężonego powietrza w zakładach.

W stosunku do roku 2014 energia elektryczna została zredukowana w Cementowni Chełm o 2,39 kWh/t cementu w roku 2015 i o 2,17 kWh/t cementu w roku 2016 w wyniku zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza oraz inteligentnego systemu sterowania młynami cementu na podstawie analiz jakościowych on-line (KIMA).

W następnych latach planujemy (Chełm) dalszą optymalizację pracy urządzeń w cementowniach oraz redukcję zużycia sprężonego powietrza, co powinno dać kolejny 1 kWh/t cementu oszczędności.

35

W 2015 r. planujemy uzyskać potwierdzenie wysokiego poziomu ochrony środowiska w wytwórniach betonu oraz kopalniach kruszyw poprzez poddanie ich zewnętrznej certyfikacji.

W latach 2015–2016 poddaliśmy zewnętrznej certyfikacji w zakresie normy ISO 14001 oraz ISO 50001 wszystkie aktywne zakłady CEMEX Polska.

36

Będziemy kontynuować dialog z organizacjami pozarządowymi i szkołami, organizując spotkania dialogowe w wybranych lokalizacjach.

W 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie dla organizacji pozarządowych i szkół współpracujących z Fundacją CEMEX. Oprócz dyskusji na tematy związane z działalnością Fundacji przeprowadziliśmy dla uczestników szkolenie dotyczące mediów społecznościowych.

Planujemy kontynuować spotkania z organizacjami pozarządowymi i szkołami, aby omawiać bieżące tematy związane ze współpracą z Fundacją CEMEX Budujemy Przyszłość.

37

W 2015 i 2016 r. otworzymy pięć kolejnych biblioteczek gminnych w ramach programu „Zaczytani”.

W latach 2015–2016 biblioteczki otworzyliśmy w miejscowościach Stare Jabłonki, Gdynia, Borzęcin, Klucze i Troszyn.

W latach 2017–2018 otworzymy kolejne cztery biblioteczki gminne w ramach programu „Zaczytani”.

38

W 2015 r. zainicjujemy program, którego celem będzie edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

W 2015 r. wdrożyliśmy program Bezpieczne drogi z CEMEX „Uważaj zuchu na auta w ruchu”. W ramach projektu zorganizowaliśmy spotkania w lokalizacjach, gdzie mamy nasze zakłady: w Trąbkach Wielkich, Troszynie, Bierawie, w Gminie Klucze oraz w Gminie Borzęcin. W spotkaniach udział wzięło ok. 500 dzieci.

Akcję „Uważaj zuchu na auta w ruchu” przeprowadzimy w kolejnych lokalizacjach.

W latach 2017–2018 zorganizujemy minimum sześć lekcji zrównoważonego rozwoju w naszych cementowniach oraz rozpoczniemy lekcje zrównoważonego rozwoju w zakładach kruszywowych.
CELE

2015

2016

Cele

Gospodarcze

Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – cement

99%

98%

> 95%

2017–2018

Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – kruszywa

96%

97%

> 95%

Satysfakcja klienta – CEMEX Polska jako partner godny zaufania – beton

95,9% (1)

> 95%

Metry kwadratowe zakończonych nawierzchni betonowych

67 941 m2

24 419 m2

93 000 m2

Środowiskowe

Substytucja paliw alternatywnych (%)

77%

77%

78%

2017–2018

Emisja CO2 (kg CO2 na tonę klinkieru)

779

782

≤ 779

Zakłady betonowe wyposażone w instalację do recyklingu (%)

97%

98%

100%

2020 (2)

Redukcja emisji CO2 na tonę produktów cementowych w odniesieniu
do poziomu z roku 1990 (%)

31,5%

35,5%

25%

Ciągły nadzór głównych emisji: pyłów, NOx, SOx przy produkcji klinkieru (%)

100%

100%

100%

Redukcja emisji pyłu na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 2005 (%)

-

-

≥50%

Redukcja emisji NOx na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 2005 (%)

-

-

≥30%

Redukcja emisji SOx na tonę klinkieru w odniesieniu do poziomu z roku 2005 (%)

-

-

≥20%

Społeczne

Liczba grantów na dofinansowanie projektów lokalnych społeczności
(Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość)

19

21

Będziemy kontynuować dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie inicjatyw obywatelskich w lokalnych społecznościach

2017–2018

Organizowanie spotkań w ramach dialogu społecznego z interesariuszami firmy

4

2

Organizowanie regularnych spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności minimum raz do roku w kluczowych lokalizacjach i raz na dwa lata w standardzie AA 1000 SES

Łączna liczba osób, które skorzystały z wszystkich inicjatyw społecznych (mln) (2)

9,7

12,6

≥ 15

2020 (2)

Ład korporacyjny

Liczba wypadków śmiertelnych (pracowników, kontrahentów i osób trzecich)

1

0

0

2020 (2)

Częstość występowania wypadków pracowników powodujących niezdolność do pracy – LTI (na milion roboczogodzin)

0

1

0

% krajów, które prowadzą regularnie badania satysfakcji klienta

85

88

90

% globalnych wydatków na zakupy ocenianych w ramach naszego Programu Zrównoważonych Dostawców

0,13

17

≥ 55

Poziom pracowników, czujących się uprawnionymi do skutecznego wykonywania swojej pracy (%)

80

80

Poziom zaangażowania pracowników w sprawy firmy (%)

78

77

% liczby pracowników i kadry kierowniczej znających Kodeks Etyki

70

≥ 90

% krajów uczestniczących w globalnym programie Compliance zakresu zwalczania korupcji i praktyk antymonopolowych

100

100

≥ 90

% zgłoszonych w ciągu roku przypadków naruszeń zasad etyki, które zostały zbadane i zamknięte

100

100

≥ 90

1Badania w Pionie Betonu prowadzone są raz na dwa lata
2Cele dla całej organizacji wyznaczone globalnie

Podziękowania

Raport, który przekazujemy w Państwa ręce, powstał dzięki pracy wielu osób z naszej firmy i spoza niej. Składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie oraz wsparcie.

Szczególnie chcemy podziękować wszystkim osobom służącym dobrą radą i doświadczeniem – ekspertom z dziedziny zrównoważonego rozwoju oraz osobom, wypowiadającym się w naszym Raporcie. A byli to:
 • Liliana Anam
 • Dariusz Bołoz
 • Włodzimierz Chołuj
 • dr Jan Cieśla
 • prof. Jan Deja
 • Wojciech Dzięgło
 • Katarzyna Janicka
 • prof. Danuta Koradecka
 • Krzysztof Kozioł
 • Stanisława Lutrzykowska
 • Jolanta Maciejewska
 • Magdalena Obłoza
 • Mirella Panek-Owsiańska
 • Irena Pichola
 • Tomasz Skibiński
 • Agata Stafiej-Bartosik
 • Elżbieta Szatan
 • Katarzyna Wierus
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie globalnemu zespołowi zrównoważonego rozwoju CEMEX, w skład którego wchodzą: Karla Julieta Arrambide Reyna oraz Mirian Fernández Pérez z zespołu Vicente Saisó Alva, audytorom naszego Raportu: Katarzynie Średzińskiej i Jackowi Kuchenbekerowi oraz naszej grupie roboczej dostarczającej dane. A są to:
 • Piotr Bąbelewski
 • Mariusz Biela
 • Janusz Bisiuk
 • Paweł Bogacki
 • Teresa Bonaszewska
 • Anetta Chmielarz
 • Agnieszka Chojnicka–Kurek
 • Andrzej Dawid
 • Sławomir Dobrowolski
 • Jacek Dziębor
 • Katarzyna Górniak–Łojek
 • Piotr Jurczuk
 • Agnieszka Karda
 • Mateusz Karmalski
 • Małgorzata Kaźmierczak
 • Jacek Kojder
 • Kamila Kornacka
 • Wioletta Kuśmierek-Perz
 • Patryk Kwella
 • Sławomir Łatwiński
 • Katarzyna Łopatkiewicz
 • Krystian Łoś
 • Kamil Łukasik
 • Michał Majchrzak
 • Renata Markowska–Cisak
 • Mariusz Młodawski
 • Jacek Nowosad
 • Anna Pęczek
 • Arkadiusz Pietraś
 • Justyna Popek
 • Aneta Przybylska
 • Henryk Radelczuk
 • Sławomir Sagadel
 • Piotr Sajpel
 • Jarosław Sawecki
 • Tomasz Skibiński
 • Kamila Skorupińska
 • Magdalena Strąk
 • Małgorzata Sypnik
 • Łukasz Szabat
 • Paweł Szmigiel
 • Dominika Sztuka-Arak
 • Daria Taras
 • Edyta Tokarska
 • Arkadiusz Ulanowski
 • Iwona Wagner–Gajewska
 • Monika Wosik
 • Iwona Wróblewska
Podziękowania składamy także fotografom, których zdjęcia ilustrują
nasz Raport. Fotografie wykonali: Sebastian Klorek, Marcin Kańtoch,
Igor Giełwanowski, Wojciech Pacewicz oraz Marcin Oliva Soto.

logo staemfli
Za oprawę graficzną dziękujemy agencji Staempfli. W prace nad naszym
Raportem w szczególności zaangażowani byli: Joanna Burbridge,
Paweł Górecki, Monika Dąbrowska, Izabella Pomarańska oraz Irena Ukleja.

logo grist
Podziękowania składamy również Panu Bartłomiejowi Melonowi z drukarni GRIST 99.

logo staemfli
Izabella Rokicka
Joanna Węgrzynowska
poprzedni rozdział
O raporcie

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram