powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
O nas

List prezesa

szanowni panstwo


Marcelo-Catala prezes Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu kolejny Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska, który wydajemy w cyklu dwuletnim.
Nasza firma od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, czyniąc z tego aspektu jeden z głównych filarów swojej działalności. Działając odpowiedzialnie, minimalizujemy nasz wpływ na środowisko naturalne.
Wspieramy rozwój lokalnych społeczności żyjących w pobliżu naszych zakładów. Dostarczamy produkty i rozwiązania wspierające i umożliwiające zrównoważony rozwój miast. Dążymy do tego, aby stać się liderem zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej oraz przyczyniać się do budowania lepszej, zrównoważonej przyszłości dla Polski.
Istotnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju i najważniejszym priorytetem CEMEX Polska jest BHP. To właśnie zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dostawców, klientów i wszystkich pozostałych interesariuszy jest dla nas najważniejsze. Aby je zapewnić, wdrażamy specjalistyczne i najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa, proaktywnie oraz systemowo identyfikujemy i eliminujemy zagrożenia, angażując w te działania pracowników na wszystkich szczeblach, a także naszych klientów i dostawców. Dbamy o to, aby każda osoba współpracująca z naszą firmą każdego dnia wracała bezpiecznie do swojego domu i rodziny.
Równie ważnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest koncentracja na klientach i ich potrzebach. Przez ostatnie dwa lata intensywnie rozwijaliśmy relacje z naszymi partnerami, tworzyliśmy i dostarczaliśmy dla nich innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, które odpowiadają na ich nawet najbardziej specyficzne potrzeby. Z naszymi klientami pracowaliśmy i pracujemy nadal ramię w ramię. Traktujemy ich jak równorzędnych partnerów, umożliwiamy im stały rozwój oraz poprawę swojej pozycji rynkowej, a także przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju branży budowlanej. W naszych działaniach stale dążymy do doskonałości, by stać się najbardziej skoncentrowanym na klientach przedsiębiorstwem w naszym otoczeniu oraz by dzięki naszym działaniom umożliwić im osiąganie sukcesów, które są także naszymi sukcesami. Jako firma, której misją jest jak najlepsze odpowiadanie na oczekiwania branży, klientów i społeczności lokalnych, musimy mieć na uwadze problemy i potrzeby zgłaszane przez wszystkich interesariuszy. To właśnie oni znają najbardziej istotne obszary wymagające poprawy, dlatego prowadzimy z nimi stały dialog.
Wzorem poprzednich lat organizowaliśmy regularne spotkania, podczas których interesariusze dostarczali nam cennych uwag i oczekiwań. Postulaty te wraz z Raportem z ich realizacji mogą Państwo przeczytać w prezentowanym materiale.
CEMEX Polska, jako jeden z wiodących na rynku dostawców materiałów i rozwiązań budowlanych, czuje się zobowiązany do wspierania społeczności lokalnych, z którymi mamy styczność dzięki prowadzonej przez nas działalności. W tej misji nieoceniona jest Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość, która od 2009 r. do końca roku 2016 przyznała 194 granty w blisko 50 miejscowościach. W ramach prowadzonych przez naszą Fundację konkursów wspierane były liczne inicjatywy związane z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem oraz dbałością o środowisko. W większość realizowanych przez naszą Fundację zadań aktywnie angażowali się pracownicy CEMEX, którzy jako wolontariusze realizowali projekty wspierające rozwój lokalnych społeczności.
Ostatnie dwa lata przyniosły nam wiele powodów do dumy w postaci licznych wyróżnień i nagród za sukcesy odnoszone w priorytetowych dla nas obszarach. Obecne i przyszłe osiągnięcia nie byłyby możliwe bez współpracy z naszymi interesariuszami. W naszym Raporcie prezentujemy bilans realizacji celów postawionych sobie w poprzednich dwóch latach oraz przedstawiamy nowo wyznaczone cele, które będą w centrum naszego zainteresowania w kolejnych latach. Nowe, postawione przed nami wyzwania, są dla nas mobilizacją do jeszcze cięższej pracy oraz doskonalenia swoich działań w budowaniu zrównoważonej przyszłości.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu i zapoznania się z naszymi działaniami w poszczególnych obszarach, które składają się na całokształt strategii zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami i uwagami, dzięki którym będziemy mogli nadal doskonalić nasze działania, budując dzięki temu lepszą przyszłość dla Polski. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego ważnego materiału – dzięki Waszej pomocy możemy zapewniać najwyższe standardy prowadzonej działalności.


Marcelo Catalá
podpis prezesa
Prezes Zarządu CEMEX Polska

CEMEX w Polsce

CEMEX jest jednym z wiodących producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw w Polsce. W naszej ofercie posiadamy również domieszki chemiczne do betonu i zapraw, chemię budowlaną oraz świadczymy usługi z zakresu badań laboratoryjnych i doradztwa technicznego.

Nasze produkty i usługi oferujemy dużym firmom budowlanym, producentom materiałów budowlanych oraz osobom indywidualnym, które mogą nabyć nasze produkty w składach budowlanych.
Celem prowadzenia naszej działalności biznesowej jest zysk i tworzenie wartości firmy. Jednocześnie przykładamy wagę do współdziałania z naszymi interesariuszami, rozwijając lokalne społeczności poprzez wsparcie inwestycji społecznych.
Centrala CEMEX Polska znajduje się w Warszawie. Firma jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i stanowi część międzynarodowego koncernu CEMEX S.A.B. de C.V. W skład CEMEX Polska Sp. z o.o. wchodzą następujące spółki: Elektrownia Chełm Sp. z o.o., CWRW Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o., PPUH BEPEBE Sp. z o.o., EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. oraz Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość.

zatrudniamy 1146 pracowników
zatrudniamy 1146 pracowników

CEMEX na świecie

CEMEX jest światowym liderem w branży materiałów budowlanych. Firma z centralą w Meksyku dostarcza produkty i usługi w ponad 50 krajach, a w ponad 100 utrzymuje relacje handlowe.
Zakłady produkcyjne CEMEX na świecie:

zatrudniamy 1146 pracowników
cemex na swiecie

Zdolności produkcyjne CEMEX na świecie:

cemex na swiecie

Zarząd CEMEX Polska

Organizację CEMEX Polska nadzoruje Grupa Zarządzająca. Jest to grupa jedenastu osób, w tym Prezes Zarządu i dziesięciu Dyrektorów. W skład Zarządu na koniec 2016 r. wchodzili: Prezes i ośmiu członków Zarządu.

skład Zarządu CEMEX Polska

Ważną jednostką w naszej organizacji jest Komitet Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedzialny za zarządzanie zrównoważonym rozwojem w CEMEX Polska. W jego skład wchodzą przedstawiciele kluczowych jednostek operacyjnych: Celem spotkań komitetu jest weryfikacja bieżącej realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju i dyskusja nad wyzwaniami dotyczącymi odpowiedzialności społecznej w poszczególnych obszarach działalności firmy CEMEX na tle branży budowlanej.

CEMEX na tle branży budowlanej

CEMEX Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w budowaniu oraz rozwijaniu branży budowlanej w Polsce. W szczególności angażujemy się w działania na rzecz promocji najważniejszych dla nas wartości, takich jak bezpieczeństwo pracy, zrównoważony rozwój, poszanowanie interesów oraz współpraca z lokalną społecznością czy wysokie standardy ochrony środowiska.

Naszą ambicją jest to, by te priorytetowe dla nas kwestie stały się normą dla całej branży budowlanej. W tym celu intensywnie współpracujemy z innymi przedstawicielami branży – w szczególności angażujemy się w działania stowarzyszeń branżowych, organizacji pracodawców, konfederacji czy porozumień, których jesteśmy aktywnym członkiem.
We współpracy z branżowymi partnerami angażujemy się w nagłaśnianie oraz adresowanie kluczowych wyzwań dla rynku budowlanego w Polsce, a w szczególności dla branży cementowej, betonu towarowego oraz kruszyw naturalnych.

Prof. Jan Deja

Prof. Jan Deja

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu

Firma CEMEX jest bardzo ważnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Cementu. Przedstawiciele CEMEX biorą aktywny udział w pracach SPC w grupach merytorycznych związanych z wizerunkiem branży, promocją cementu i betonu, podnoszeniem jakości produktów, techniką, normalizacją i prawodawstwem. Jednym z priorytetowych tematów realizowanych przez Stowarzyszenie z udziałem firmy CEMEX jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Najważniejszym zagadnieniem, którym obecnie zajmuje się Stowarzyszenie, jest praca nad polityką dotyczącą reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Branża cementowa w Polsce cały czas podkreśla zagrożenie związane z możliwością tzw. ucieczki emisji, inwestycji oraz zatrudnienia poza granice Unii Europejskiej. Wielkość produkcji cementu jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju budownictwa, dlatego SPC zajmuje się popularyzacją technologii betonowej w budownictwie drogowym oraz betonu w architekturze. CEMEX jest także uczestnikiem realizowanego przez SPC programu Pewny Cement.

Do głównych wyzwań oraz priorytetów branży w latach 2015–2016 należały:

branza cementowa

branza betonu towarowego

branza kruszywowa

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w naszej firmie ma charakter systemowy i odbywa się na poziomie lokalnym (w zakładach CEMEX Polska oraz w biurze korporacyjnym w Warszawie), jak również regionalnym (dzięki czemu adresujemy wyzwania na terenie Europy) oraz globalnym, z zaangażowaniem Centrali koncernu z siedzibą w Meksyku.

System monitorowania i raportowania ryzyk ma miejsce regularnie i obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania firmy, m.in. potencjalne zagrożenia dla prowadzenia biznesu w kontekście kluczowych dla firmy aspektów środowiskowych, produkcyjnych, finansowych, politycznych, prawnych, regulacyjnych czy bezpieczeństwa pracy.
Zagrożenia monitorowane są w ramach sporządzanych w cyklu tygodniowym oraz miesięcznym raportów ryzyk. Dwa razy do roku, w oparciu o dialog z kadrą kierowniczą oraz konsultacje z Zarządem firmy, przygotowywany jest również formalny dokument, tzw. Agenda Ryzyk, który definiuje najistotniejsze ryzyka dla firmy, a także wyznacza strategię ich mitygowania.
Do Agendy Ryzyk włączane są aspekty podnoszone w sesjach dialogowych przez naszych interesariuszy, a także te omawiane podczas regularnych comiesięcznych rewizji aspektów ryzyk w każdym z obszarów naszej działalności.

zarzadzanie ryzykiem

Nagrody i wyróżnienia

Bursztynowa statuetka

w XVI edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi za zarządzanie różnorodnością.

Wyróżnienie TOP Builder

2015 dla usługi CEMEX PRODOMO oraz produktu FIBRON FL.

CEMEX Polska znalazł się w 2015 r. na liście INN:CSR

wśród sześciu najlepszych firm, które według INN Polska realizują najciekawsze projekty, programy i akcje w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nagroda główna

w IX edycji Konkursu na najlepsze raporty społeczne 2015 za Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013–2014. Konkurs organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte oraz SGS.

Tytuł „Firma dobrze widziana 2015”

w VI edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

przyznana w 2015 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy za szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Tytuł „Lidera Czystszej Produkcji 2015”

dla Cementowni Rudniki przyznany przez Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji” za szczególne osiągnięcia związane z ochroną środowiska.

Złoty Listek CSR

tygodnika „Polityka” za rok 2015.

„Zielony laur”

dla CEMEX Polska za projekt wdrożenia instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.

II miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

2015 w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”.

Wyróżnienie „Etyczna Firma 2015”

w konkursie organizowanym przez „Puls Biznesu”.

Wyróżnienie TOP Builder

2016 dla posadzek dekoracyjnych Slid ART oraz kruszywa Gravion.

I miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

2016 w kategorii „Produkcja przemysłowa i chemiczna”.

Nagroda przyznana przez portal RynekInfrastruktury.pl

za krzewienie idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Nagroda Fundacji Kronenberga

dla CEMEX Polska za przyczynianie się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego Polski.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

w 2016 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy za osiągnięte wyniki w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

dla CEMEX Polska przyznana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju za „projekt modernizacji pieca w Cementowni Rudniki”.

Tytuł „Kreator Budownictwa 2016”

dla CEMEX Polska przyznany przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kryształowa statuetka

w XVII edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


Nagrody i wyróżnienia

Członkostwo w stowarzyszeniach

Mirella Panek-Owsiańska

Mirella Panek-Owsiańska

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

CEMEX Polska jako Partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu należy do grupy firm, które nie tylko chcą podnosić swój poziom wiedzy na temat CSR-u, ale także dzielić się swoimi doświadczeniami. Obserwuję, jak firma tworzyła i jak wdraża strategię społecznej odpowiedzialności, jak informuje o swoich działaniach w raportach społecznych, rozwija programy wolontariatu czy programy grantowe fundacji korporacyjnej, i jestem przekonana, że CEMEX Polska jest jednym z liderów CSR-u w Polsce. Bardzo ważne są także inicjatywy branżowe, w które firma się angażuje, ponieważ branża budowlana w Polsce potrzebuje inspiracji i dobrych praktyk. Strategiczne traktowanie kwestii zrównoważonego rozwoju jest z pewnością możliwe także dzięki przywództwu na najwyższym szczeblu oraz profesjonalizmowi zespołu pracowników, którzy te działania wdrażają. Bardzo cenię współpracę z CEMEX, wiem, że zawsze mogę liczyć na rzetelność i zaangażowanie ludzi i firmy.

Członkostwo w stowarzyszeniach jesteśmy także członkiem:
O nas
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram