powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasza strategia

Nasza wizja

nasza wizja CEMEX

Nasza wizja ma za zadanie pomóc wszystkim pracownikom lepiej zrozumieć naszą wspólną drogę do sukcesu. Opieramy ją na czterech filarach: naszych pracownikach, klientach, rentownych rynkach i zrównoważonym rozwoju.

Celem naszej firmy, czyli powodem, dla którego przychodzimy do pracy każdego dnia, jest budowanie lepszej przyszłości dla naszych pracowników, interesariuszy oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Innymi słowy, staramy się stworzyć lepszą przyszłość poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań oraz produktów: cementu, betonu i kruszyw.
Esencją naszej kultury są wyznawane przez nas wartości, które wyrażają, kim jesteśmy, w co wierzymy, a także pokazują nam sposób, w jaki codziennie powinniśmy działać, aby osiągnąć sukces. Są nimi: zapewnienie bezpieczeństwa pracy, koncentracja na klientach, dążenie do doskonałości, praca jako jeden zespół CEMEX oraz uczciwe działanie.
wizja obrazek
Cenimy ludzi
jako naszą główną
przewagę
konkurencyjną
Zatrudniamy najlepszych i zapewniamy, że najważniejszymi priorytetami są zdrowie, bezpieczeństwo i profesjonalny rozwój naszego zespołu.

Rozwijamy liderów i zachęcamy ich do tworzenia nowych sposobów myślenia i działania, jednocześnie przeprowadzamy ocenę ryzyka i możliwości.

Prowadzimy otwarty dialog z naszymi pracownikami.
wizja obrazek
Pomagamy
naszym klientom
osiągać sukces
Nasi klienci codziennie stawiają czoła ważnym wyzwaniom.

Inwestujemy czas w relacje z naszymi klientami i słuchamy ich uważnie, aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby.

Pomagamy klientom odnieść sukces, dostarczając produkty wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania i doskonałą obsługę.
wizja obrazek
Działamy na rynkach
oferujących
długoterminową
rentowność
Działamy na rynkach, na których możemy dodać wartość naszym pracownikom, klientom i interesariuszom.

Skupiamy się na tym, co robimy najlepiej: produkcji cementu, kruszyw i betonu.

Wychodzimy poza naszą podstawową działalność, kiedy istotna jest lepsza sprzedaż naszych produktów i satysfakcja klientów.
wizja obrazek
Zapewniamy,
że zrównoważony rozwój
jest integralną częścią naszego
biznesu
Inwestujemy i wprowadzamy innowacje, aby stać się liderem w przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach.

Oferujemy produkty i rozwiązania, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonego rozwoju miast. Działamy odpowiedzialnie, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko.

Współpracujemy z lokalnymi spo- łecznościami, w których prowadzimy naszą działalność biznesową, aby je wzmocnić oraz pomóc im w ich rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów strategii firmy i stanowi integralną część biznesu CEMEX. Strategia zrównoważonego rozwoju zbudowana jest wokół działań, jakie może podejmować nasza firma celem rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych i wsparcia obszarów zrównoważonego rozwoju istotnych dla naszych interesariuszy.

W CEMEX Polska realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju w czterech obszarach: gospodarczym, ładu korporacyjnego, społecznym i środowiskowym. W naszych działaniach dążymy do minimalizowania wpływu na środowisko poprzez ograniczanie emisji i rekultywację kopalń. W obszarze ładu korporacyjnego skupiamy się na zdrowiu i bezpieczeństwie zarówno pracowników, jak i wszystkich osób współpracujących z CEMEX, a także na etyce i promowaniu różnorodności.
W obszarze gospodarczym dostarczamy produkty i rozwiązania mające wpływ na zrównoważony rozwój miast, a w kwestiach społecznych naszym głównym narzędziem działania jest Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość, której celem jest wspieranie organizacji pozarządowych, szkół oraz wolontariatu pracowniczego.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 (Wizja 2050)

Jesteśmy sygnatariuszem Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wizja 2050 powstała, by integrować biznes wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazywać wyzwania w tym obszarze oraz umacniać dialog administracji i biznesu na rzecz realizacji celów rozwojowych Polski. W 2015 r. rozpoczął się IV etap realizacji Wizji 2050, w którym firmy zobowiązały się do zrealizowania konkretnych projektów z obszaru zrównoważonego rozwoju. Projektem, jaki zgłosiliśmy, realizując cel „Prowadzenie działalności biznesowej w oparciu o zaufanie i dialog”, był Dialog z interesariuszami. Projekt ten zrealizowaliśmy.
Braliśmy także udział w spotkaniach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR, gdzie prezentowaliśmy nasze doświadczenia w prowadzeniu dialogów i komunikacji z naszymi interesariuszami. Równie istotnym dla naszego biznesu celem Wizji 2050 jest tworzenie infrastruktury i prowadzenie inwestycji w oparciu o dialog oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Cel ten realizujemy poprzez nasze zaangażowanie w promowanie ekologicznych produktów, dróg betonowych i zielonego budownictwa.
Model zrównoważonego rozwoju

Model zrównoważonego rozwoju cz.2

Etyka

Prowadzimy swoją działalność przestrzegając najwyższych standardów etycznych. Jako pracownicy CEMEX jesteśmy zobowiązani do realizowania postanowień „Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie CEMEX” we wszystkich naszych działaniach, zawsze zgodnie z przepisami i regulacjami prawnymi.


Włodzimierz Chołuj

Włodzimierz Chołuj

Dyrektor Działu Prawnego CEMEX Polska

Etyka biznesu jest istotnym elementem nowoczesnego i zrównoważonego zarządzania firmą. Kluczowe dla zapewnienia poszanowania zasad etyki są odpowiednie zachowania wspierające te zasady ze strony kadry kierowniczej. Przełożeni poprzez swoje codzienne działania, postawy i wypowiedzi kształtują praktyczne rozumienie zasad etycznych wśród podległych im pracowników. Od naszej kadry kierowniczej oczekujemy prezentowania zachowań pokazujących duże zaangażowanie oraz wysoką świadomość w zakresie etyki biznesu, a także aby zasady etyczne obowiązujące w naszej firmie były w pełni przestrzegane. W CEMEX Polska wierzymy, że dbając o etyczne prowadzenie naszego biznesu, stajemy się lepszym pracodawcą, sąsiadem czy partnerem dla naszych interesariuszy.
Jesteśmy pewni, że kultura oparta na tych zasadach sprzyja pełnemu rozwojowi naszych indywidualnych zdolności i umiejętności, a także stałemu wzrostowi wartości naszej firmy dla wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów: naszych klientów, inwestorów, pracowników, dostawców i społeczności.

Etyka fundamentem naszej kultury organizacyjnej

Wierzymy, że dokonywanie prawidłowych wyborów etycznych leży zawsze w najlepszym interesie naszej firmy i pozwala nam to utrzymywać długotrwałe relacje z naszymi partnerami biznesowymi. „Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie CEMEX” to jeden z najwyższych rangą dokumentów obowiązujących każdego pracownika CEMEX:
 1. jasno precyzuje zasady postępowania w relacjach z pracownikami, klientami, dostawcami, członkami naszych lokalnych społeczności oraz przedstawicielami władz,
 2. kształtuje naszą świadomość i wrażliwość etyczną,
 3. pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji w trudnych sytuacjach.
Cyklicznie realizujemy badania poziomu etyki w całej organizacji CEMEX. W 2016 r. wzięliśmy udział w ankiecie etycznej, w której uczestniczyło 454 pracowników. Wskaźnik udziału w ankiecie etycznej w Polsce wyniósł 73%. Z przeprowadzonych badań wynika, że 96% ankietowanych potrafi rozpoznać problemy etyczne, które mogą mieć wpływ na ich pracę. Przeprowadziliśmy również cykl szkoleń dla 19 grup kadry kierowniczej, służb HR oraz prawnych z Kodeksu Etyki oraz równego traktowania w miejscu pracy. Ponadto realizujemy ankietę etyczną przez Ethics Resource Center (ERC) – niezależną organizację non profit, która przeprowadza badanie we wszystkich jednostkach CEMEX. Ankieta bada poziom etyki w organizacji z trzech kluczowych perspektyw:
 1. Formalne elementy programu – czyli poziom świadomości etycznej w organizacji. Kategoria ta określa w szczególności, czy w organizacji znany i rozumiany jest Kodeks Etyki oraz w jaki sposób funkcjonują systemy i procesy wspierające etykę, takie jak szkolenia z kodeksu, ETHOSlinia.
 2. Wspieranie integralności – czyli zgodność postaw i działań z komunikowanym przekazem dotyczącym etyki. Ta perspektywa pokazuje, czy w organizacji są przestrzegane zasady etyki, zwłaszcza, czy kierownictwo daje dobry przykład organizacji i czy swoją postawą wspiera etykę.
 3. Kultura i wskaźniki etyki w firmie – czyli efekty działania świadomości etycznej wzmocnionej postawami etycznymi i sposobem działania kadry i pracowników. Kategoria ta wskazuje, czy wiedza i świadomość oraz dobry przykład „z góry”, od kierownictwa, przekłada się na praktyczne działania wzmacniające etykę w organizacji.
Wyniki, jakie osiągamy w ankiecie, pokazują, że narzędzia wdrożone do promowania etycznego miejsca pracy spotykają się z zainteresowaniem pracowników i są przez nich dobrze oceniane. Niemniej stale staramy się podejmować działania usprawniające kulturę etyki w naszej firmie. Po poprzedniej ankiecie z 2013 r., w latach 2015–2016 wdrożyliśmy wiele inicjatyw, m.in.:
 • Wdrożyliśmy politykę przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy
 • Przeszkoliliśmy kadrę kierowniczą z Kodeksu Etyki CEMEX oraz z przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu
 • Uruchomiliśmy e-szkolenia dla pracowników – z Kodeksu Etyki CEMEX oraz z przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu
W 2015 r. zostało przeszkolonych ponad 20% pracowników z zakresu tematów etycznych. W 2015 r. szkolenia z zakresu tematyki etycznej obejmowały obszary takie jak: prawo konkurencji oraz odpowiedzialność prawna kadry kierowniczej w obszarze BHP. Natomiast w 2016 r., w związku z wdrożeniem Polityki przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy, zewnętrzne ekspertki przeszkoliły 293 osoby (kadra kierownicza oraz pracownicy). Dodatkowo dwóch członków Zarządu CEMEX Polska poprowadziło szkolenie z nowelizacji Kodeksu Etyki CEMEX, z uwzględnieniem tematu konfliktu interesów (przeszkolono 260 osób).
szkolenia

Liczba skarg z zakresu naruszenia zasad etyki, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg:
 • W 2015 r. było łącznie 9 zgłoszeń naruszenia Kodeksu Etyki. Wszystkie zostały zbadane oraz ocenione przez Komisję Etyki CEMEX Polska.
 • W 2016 r. wpłynęło 14 zgłoszeń naruszenia Kodeksu Etyki. Postępowania Komisji Etyki CEMEX Polska w 12 z nich zostały zakończone w trakcie 2016 r. Postępowania co do pozostałych 2 zgłoszeń dokonanych w IV kwartale 2016 r. zostały zakończone przez Komisję Etyki w I kwartale 2017 r. po trwającym kilka tygodni postępowaniu wyjaśniającym.

Zarządzanie w obszarze przeciwdziałania korupcji

W 2015 r. CEMEX przeszkolił kluczowych pracowników i Dyrektorów z Pionu Cementu, Betonu oraz Kruszyw z zakresu prawa konkurencji i polityki antykorupcyjnej. Celem było przeszkolenie wszystkich pracowników związanych z kontaktem z klientem i sprzedażą. Na szkoleniach poruszane były zagadnienia dotyczące nieuczciwej konkurencji, zasad działania przedsiębiorstwa, sprzedaży produktów, zawierania umów handlowych, systemów dystrybucji. W 2016 r. przeprowadzony był audyt wewnętrzny z prawa konkurencji i polityk antykorupcyjnych połączony z praktycznym szkoleniem dla 20 pracowników Pionu Betonu oraz Pionu Kruszyw.

Szkolenia i audyty 2015–2016

Sytuacje naruszeń

Wobec naszej firmy toczą się następujące postępowania w związku z zarzutem naruszenia zasad wolnej konkurencji oraz postępowania dotyczące niezgodności z prawem i regulacjami, w których nałożone zostały kary pieniężne lub sankcje pozafinansowe: W 2015 r. toczyły się wobec CEMEX dwie sprawy:
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu: kontrola z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osi napędowej, nałożona kara 15 tys. zł (decyzja z dnia 28 kwietnia 2015 r. o nałożeniu kary). CEMEX zapłacił karę.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie: kontrola z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na osi napędowej, nałożona kara 5 tys. zł (decyzja z dnia 10 czerwca 2015 r. o nałożeniu kary). CEMEX zapłacił karę.

Dialog z interesariuszami

Izabella Rokicka

Izabella Rokicka

Dyrektor Komunikacji i Public Affairs, CEMEX Europa i Polska

Przygotowania do dialogu z interesariuszami rozpoczynamy z początkiem roku, spotykając się w grupach roboczych w obu cementowniach. Podczas spotkań analizujemy najważniejsze projekty i bieżące wyzwania w zakładach, które mogą okazać się istotne dla naszych interesariuszy podczas dialogu. Omawiamy także status realizacji zobowiązań CEMEX wobec interesariuszy oraz planujemy szczegółowy przebieg spotkań. W przygotowania zaangażowani są członkowie Zarządu oraz kierownictwo i pracownicy obu cementowni.

Dlaczego spotykamy się z interesariuszami?

Celem dialogu prowadzonego przez naszą firmę jest poznanie potrzeb naszych interesariuszy, abyśmy mogli jak najlepiej na nie odpowiadać. Spotkania te służą wzmacnianiu relacji oraz sprzyjają budowaniu wzajemnego zaufania między naszą firmą a otoczeniem. Są także platformą do rozmowy o wspólnych inicjatywach i przedsięwzięciach. Rezultatem spotkań są konkretne działania naszych zakładów na rzecz lokalnych społeczności, jak np. realizowane projekty Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, udostępnienie sąsiadom cementowni danych kontaktowych kierowników zakładów, edukacja o paliwach alternatywnych dla uczniów, współpraca z uczelniami czy wsparcie lokalnych instytucji sportowych i kulturalnych.

Kim są nasi interesariusze?

Na spotkania dialogowe zapraszamy przedstawicieli samorządu lokalnego, organy administracji ds. ochrony środowiska, placówki oświatowe, instytucje kulturalne, lokalne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz partnerów biznesowych: klientów i podwykonawców.

Jak przygotowujemy się do dialogów z interesariuszami?

Dialogi prowadzimy w Cementowni Chełm oraz w Cementowni Rudniki, regularnie, minimum raz w roku. Na spotkaniach ze strony CEMEX obecni są przedstawiciele Zarządu oraz kierownictwo zakładu. W pierwszej części sesji dialogowej prezentujemy najistotniejsze wydarzenia i projekty CEMEX, dzięki czemu interesariusze otrzymują informacje bezpośrednio od przedstawicieli naszej firmy. Przedstawiamy także realizację dotychczasowych zobowiązań CEMEX wobec interesariuszy oraz najważniejsze informacje o inwestycjach, planach i zatrudnieniu w naszych cementowniach. Następnie w części warsztatowej interesariusze dzielą się swoimi spostrzeżeniami i postulatami w trzech obszarach tematycznych: środowisko naturalne, społeczności lokalne oraz w obszarze wpływu ekonomiczno-gospodarczego cementowni na otoczenie.

O co pytają nasi interesariusze?

Interesariusze podnoszą przede wszystkim tematy związane z oddziaływaniem cementowni na pobliskich mieszkańców, wsparciem lokalnych społeczności, sponsoringiem, współpracą z lokalnymi dostawcami, informowaniem o podejmowanych przez cementownie działaniach. Interesują ich także tematy związane z inwestycjami i planami rozwojowymi obu zakładów.

Dialog prowadzony jest zgodnie z międzynarodowym standardem AA 1000 SES. Co to oznacza?

Standard ten kładzie nacisk na włączanie interesariuszy w istotne dla firmy wydarzenia i tematy, poruszanie na spotkaniach kwestii ważnych dla interesariuszy oraz odpowiadanie na zgłaszane przez nich potrzeby. Część warsztatową prowadzą niezależni moderatorzy, którzy wysłuchują i spisują zgłaszane na spotkaniu postulaty. Po przeprowadzonych dialogach powstaje pisemny raport, w którym nasza firma odnosi się do zgłaszanych na spotkaniach postulatów. Nasi interesariusze na każdy zgłoszony postulat otrzymują odpowiedzi i nasze zobowiązania, które to włączamy także do Raportu zrównoważonego rozwoju.

proces dialogowy

W latach 2015–2016 otrzymaliśmy blisko sto postulatów od naszych interesariuszy z Cementowni Chełm i Cementowni Rudniki
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
 • Kontynuacja współpracy z miastem Chełm
 • Dalszy patronat nad klasami górnictwa odkrywkowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie
 • Współpraca w ramach programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Akademią Jana Długosza
 • Oczekiwanie/sugestia współtworzenia lekcji/zajęć zachęcających dzieci i młodzież do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych
WPŁYW NA ŚRODOWISKO
 • Oczekiwanie prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących paliw alternatywnych w sposób strategiczny
 • Oczekiwanie kontynuacji i intensyfikacji działań w zakresie eliminowania uciążliwości zapachowych (w tym kontynuacja nasadzeń izolacyjnych)
 • Oczekiwanie uprzedzania o środowiskowych skutkach nowych inwestycji, np. czy będzie się to wiązało z hałasem, czy paliwa alternatywne są korzystne dla środowiska, czym różni się to rozwiązanie od spalarni śmieci
WPŁYW EKONOMICZNO–GOSPODARCZY
 • Oczekiwanie dotyczące podzielenia się planami produkcji cementu w zakładzie
 • Działania inwestycyjne firmy są bardzo ważne i stabilizujące dla dostawców; oczekiwanie, żeby małe firmy miały nadal szanse na uczestnictwo w kolejnych projektach CEMEX Polska
 • Oczekiwanie utrzymania trendu zatrudnienia pracowników z rynku lokalnego

Okrągły stół ekspertów

W listopadzie 2016 r. zorganizowaliśmy spotkanie na temat zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej. Jego celem było zebranie rekomendacji i opinii na temat naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozpoczęcie debaty w branży budowlanej o najważniejszych wyzwaniach w obszarach odpowiedzialnego zarządzania, zrównoważonego rozwoju oraz roli społecznej naszej firmy.

Uczestnicy

Pierwszym krokiem w organizacji okrągłego stołu była identyfikacja kluczowych interesariuszy, których zaprosiliśmy na spotkanie. Do poszczególnych bloków tematycznych, jak np. BHP czy ochrona środowiska, otrzymaliśmy rekomendacje ekspertów bezpośrednio od Dyrektorów działów firmy. Podczas spotkania gościliśmy piętnastu ekspertów, reprezentujących stowarzyszenia branżowe i biznesowe, klientów, instytucje naukowe, jednostki administracji odpowiedzialne za zarządzanie środowiskowe i bezpieczne miejsce pracy, organizacje pozarządowe zajmujące się m.in. działaniami na rzecz rozpowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu, bezpieczeństwa na drogach. Ze strony naszej firmy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu CEMEX Polska. Dialog z ekspertami został przeprowadzony zgodnie z międzynarodowym standardem AA 1000 SES przez zewnętrznych moderatorów.

Raport ze spotkania

Rezultatem końcowym spotkania jest Raport z okrągłego stołu ekspertów, zawierający wypowiedzi i rekomendacje uczestniczących w nim osób w trzech głównych obszarach:
 1. Odpowiedzialne zarządzanie – tematy związane z BHP i raportowaniem niefinansowym
 2. Zrównoważony rozwój w branży budowlanej – zielone budownictwo, drogi betonowe
 3. Rola społeczna CEMEX Polska – dialog z otoczeniem, rola Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość
proces dialogowy

Komunikacja z interesariuszami

Komunikacja z interesariuszami

poprzedni rozdział
Nasza strategia
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram