powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasz wpływ
na środowisko

Zarządzanie ochroną środowiska

Ochrona środowiska jest kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju CEMEX. Dążymy do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez budowanie przemysłu niskoemisyjnego, odpowiadającego aktywnie na zmiany klimatyczne oraz efektywnie korzystającego z zasobów.

Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe. Obecnie wszystkie zakłady CEMEX posiadają certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy według normy ISO 14001 oraz energetyczny według normy ISO 50001. W zakładach cementowych od 2008 r. skutecznie funkcjonuje system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001, ISO 14001, PN­N 18001 oraz ISO 50001. Ponadto, sięgając po jeszcze wyższe standardy środowiskowe, od 2011 r. Cementownia Chełm jest zarejestrowana w prestiżowym europejskim systemie Eko­zarządzania i Audytu EMAS. W 2016 r. do tego elitarnego grona (ok. 70 organizacji w Polsce) dołączy­ła Przemiałownia w Gdyni. Deklaracje środowiskowe, potwierdzające spełnianie przez te dwa zakłady wymagań rozporzą­dzenia ws. EMAS, są dostępne na naszej stronie internetowej www.cemex.pl.
W 2015 r. certyfikat zewnętrznej firmy audytorskiej TÜV Rheinland dla Systemu Zarządzania Środowiskowego uzyskały wszystkie wytwórnie betonu towarowego, w tym mobilne, oraz kopalnie kruszyw.
Natomiast w 2016 r. wdrożyliśmy w tych zakładach i poddaliśmy certyfikacji System Zarządzania Energią. Ponadto w 2016 r. wdrożyliśmy także Zintegrowany System Zarządzania w Terminalu Logistycznym CEMEX w Szczecinie. CEMEX ma w pełni uregulowany stan formalno­prawny w zakresie ochrony środowiska. Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadziły w zakładach CEMEX 10 kontroli w 2015 r. oraz 10 kontroli w 2016 r., podczas których nie stwierdzono żadnych poważnych naruszeń i sformułowano łącznie jedynie siedem zaleceń doskonalących. W latach 2015–2016 CEMEX nie został obciążony żadnymi karami lub sankcjami pozafinansowymi z tytułu naruszeń przepisów ochrony środowiska.

Wydatki na opłaty środowiskowe

Oddziaływanie na środowisko

Emisje do powietrza

Polityka klimatyczna UE i zmiany w ustawodawstwie europejskim
Coraz bardziej restrykcyjne limity emisji dwutlenku wę­gla, wynikające z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), stanowią duże wyzwanie dla branży cementowej zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Przemysł cementowy popiera działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, chce również jak najlepiej sprostać wymaganiom ochrony środowiska. Niemniej sektor cementowy od samego początku postuluje o to, by unijna polityka klimatyczna uwzględniała również zagrożenia dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że emisja CO2 w branży cementowej nie pochodzi tylko ze spalania paliw. Nawet 63% emisji CO2 pochodzi z surowców używanych do produkcji cementu, czyli z rozkładu węglanu wapnia. Jest to tzw. emisja procesowa, bez której wytwarzanie cementu byłoby niemożliwe. Kolejnym problemem jest tzw. zjawisko ucieczki emisji CO2 (carbon leakage), na które narażone są sektory energochłonne, w tym cementowy. Poprzez ponoszenie kosztów związanych z alokacją CO2 polscy producenci cementu mogą utracić konkurencyjność, co wiąże się z zagrożeniem importu cementu spoza Unii Europejskiej, np. z Białorusi, która nie ponosi kosztów zwią­zanych z emisją CO2. Dlatego też, branża cementowa stoi na stanowisku, że jedynym skutecznym sposobem na zapewnienie efektywności systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 jest dynamiczna alokacja uprawnień, sporządzana w oparciu o aktualne dane produkcyjne. Określenie wskaźników referencyjnych, tzw. „benchmarków” i celów redukcyjnych powinno opierać się na rzeczywistych danych produkcyjnych, a kwalifikacja sektorów do grupy uprawnionej do uzyskiwania bezpłatnych uprawnień do emisji (carbon leakage) powinna być oparta przede wszystkim na wskaźnikach emisyjności.

CAŁKOWITE EMISJE CO<sub>2</sub>
O to pytali nasi interesariusze


W związku z nowelizacją Dyrektywy o emisjach przemysłowych na zakłady cementowe zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Zmienione wymagania, okre­ślone w decyzji Komisji Europejskiej, tj. Konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w produkcji cementu, obejmują przede wszystkim warunki emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ochrony ziemi i środowiska gruntowo-­wodnego przed zanieczyszczeniem. Zaostrzeniu podlegają dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla praktycznie wszystkich emitorów, a także zmienione zostają warunki prowadzenia pomiarów emisji zanieczyszczeń. W szczególności wprowadzono nowy obowiązek prowadzenia ciągłego monitoringu tzw. wycieku amoniaku, który jest uwalniany do powietrza w związku z zastosowaniem technik redukcji emisji tlenków azotu. Z uwagi na okres dostosowawczy oraz niezbędne nakłady inwestycyjne, większość nowych obowiązków wejdzie w życie dopiero we wrześniu 2018 r.
W celu dostosowania się do znowelizowanych wymagań w roku 2016 wystąpiliśmy do właściwych urzędów z wnioskami o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla Cementowni Chełm oraz Cementowni Rudniki, załączając jednocześnie analizę ryzyka oddziaływania zakładów na glebę i wody podziemne. Nowa decyzja dla Cementowni Chełm została wydana 11 stycznia 2017 r., natomiast proces uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego dla Cementowni Rudniki jest w toku.


Stężenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w odniesieniu do ustawowych wartości dopuszczalnych – za okres 2013–2016

Odpady i gospodarka wodna

W związku z kurczącymi się zasobami naturalnymi paliw i surowców Komisja Europejska opracowała Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokument ten promuje zmiany modeli produkcji oraz konsumpcji na bardziej przyjazne środowisku. Ponadto Plan zawiera opis licznych propozycji działań mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenie zużycia surowców naturalnych i paliw kopalnych oraz oszczędność energii. W szczególności zachęca do tworzenia systemów tzw. symbiozy przemysłowej, czyli zamkniętych obiegów surowców i odpadów, kiedy odpady lub produkty uboczne z jednego sektora przemysłu stają się surowcem dla innej branży. Cementownie CEMEX od wielu lat wykorzystują paliwa alternatywne pochodzące z odpadów komunalnych i przemysłowych jako substytut węgla kamiennego oraz stosują surowce bę­dące odpadami z innych branż (popioły lotne, żużle, reagipsy etc.) w zastępstwie surowców naturalnych. Realizując główny postulat polityki środowiskowej firmy, czyli ograniczanie zużycia zasobów naturalnych, wpisują się idealnie w nowoczesny model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ostatnich latach poziom udziału paliw alternatywnych w bilansie cieplnym cementowni był bardzo wysoki i sięgał odpowiednio 85% w Cementowni Chełm oraz 55% w Cementowni Rudniki. Natomiast łączny udział surowców odpadowych w bilansie naszych cementowni w 2016 r. wyniósł 19,5%.Surowce alternatywne wykorzystywane w cementowniach CEMEX
Zmniejszona ilość wykorzystanych w 2016 r. surowców alternatywnych względem roku poprzedniego wynika z ich mniejszej dostępności na rynku.

Powstające w cementowniach odpady technologiczne, tj. pyły z by­pass’u (BPD) w Cementowni Chełm oraz pyły piecowe (CKD) w Cementowni Rudniki, które zostały uznane za produkt uboczny, są wykorzystywane przez wyspecjalizowane firmy z branży budowlanej i wydobywczej. Mogą być stosowane do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, rekultywacji i stabilizacji składowisk odpadów oraz jako materiał podsadzkowy do wypełniania likwidowanych wyrobisk górniczych czy produkcji innych spoiw wiążących.


UDZIAŁ CIEPŁA Z PALIW ALTERNATYWNYCH

Recykling betonu

Beton, będący jednym z głównym produktów firmy, jest materiałem budowlanym, który po zakończeniu życia może być poddany procesowi recyklingu. Po przekruszeniu i odpowiednim przesortowaniu z gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek można wytworzyć kruszywo recyklingowe z powodzeniem znajdujące zastosowanie w budownictwie. Pozwala to na ograniczenie wykorzystania kruszyw naturalnych (np. żwiru, piasku) i nierzadko może zmniejszyć koszty związane z jego transportem i składowaniem.

Kruszywo z procesu recyklingu betonu może być również stosowane do rekultywacji zdegradowanych terenów, tworzenia warstwy ochronnej w składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych oraz budowy wałów przeciwpowodziowych.
W Cementowni Chełm możemy także wyróżnić ciekawy obieg zamknięty w obszarze gospodarki wodnej. Woda odpompowywana z wyrobiska kredy (głównego surowca do produkcji w Cementowni Chełm) w celu odwodnienia złoża nie jest bezpowrotnie tracona, lecz jest wykorzystywana do zaopatrzenia w wodę pitną miasta Chełm o populacji ok. 70 tys. mieszkańców.

Wykorzystanie paliw i surowców odpadowych w zakładach CEMEX

Budujemy przyszłość w zgodzie z naturą

Chronimy zapylacze!

W latach 2015–2016 wspólnie z Fundacją Siłaczka kontynuowaliśmy program „Pszczoły i trzmiele nasi przyjaciele”, którego celem jest edukacja nt. ochrony pszczołowatych oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom. W ramach programu na terenie Cementowni Chełm powstała łąka kwietna oraz stanął tzw. hotel dla owadów. Dzięki tablicy informacyjnej grupy odwiedzające cementownię, mogą dowiedzieć się, że teren zakładu produkcyjnego może być miejscem występowania flory i fauny. Oprócz tego w trakcie trwania programu w ośmiu szko­łach sąsiadujących z zakładami CEMEX obyły się warsztaty o pszczołach oraz powstały „kąciki” dla owadów.

Kamienio­łom „Lipówka” miejscem czynnej edukacji przyrodniczej

Otwarcie nowej części ścieżki miało miejsce w 2016 r., podczas rodzinnego pikniku edukacyjnego pt. „Dzień Różnorodności nie tylko biologicznej”, który odbył się na terenie kamieniołomu w ramach współpracy CEMEX z gminą Rędziny oraz Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w spacerach tematycznych oraz warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Akademii oraz lokalnych organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich lat ścieżkę odwiedziło kilkadziesiąt wycieczek: szkół, mieszkańców okolicznych gmin i przedstawicieli władz lokalnych. Kamienio­łom „Lipówka” stał się też ulubionym miejscem lokalnych rowerzystów. Na jego terenie powstał rowerowy FunPark oraz odbywają się cykliczne zawody rowerowe.

Recoltywacja

W eksploatowanym, a następnie zrekultywowanym przez CEMEX wyrobisku piasku i żwiru w Sitnie członkowie Koła Naukowego prowadzili przez pięć lat monitoring przyrodniczy, w trakcie którego potwierdzono stopniowe zwiększanie się liczebności i zróżnicowania gatunkowego płazów. Studenci podczas badań zinwentaryzowali wszystkie 13 gatunków płazów występujących na nizinach kraju, co świadczy o powstaniu dogodnych warunków siedliskowych w zrekultywowanej żwirowni.

EKObiuro w CEMEX

W ramach kampanii EKObiuro realizujemy corocznie dzia­łania i kampanie skierowane do naszych pracowników, mające na celu zainteresowanie ich problematyką ochrony środowiska oraz zaangażowanie w projekty prośrodowiskowe.
  • Wspólnie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, w którym osoby niepełnosprawne angażują się w projekty z zakresu gospodarki odpadami, prowadzimy w zakładach CEMEX cykliczną zbiórkę elektroodpadów.
  • W latach 2015–2016 zebraliśmy ponad 10 ton elektrośmieci, z których zysk przekazany został na wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia.
  • Ponadto wolontariusze CEMEX zrealizowali na rzecz Stowarzyszenia projekt wolontariacki, który polegał na kompleksowym remoncie kuchni oraz stołówki w siedzibie organizacji.
  • W 2015 r. zainicjowaliśmy cykliczną akcję pt. EKOdzień na rowerze, podczas której zachęcamy pracowników do zastą­pienia samochodu rowerem. W akcji wzięło udział ponad 100 pracowników, którzy na rowerach przejechali łącznie prawie 2 tys. kilometrów.
Co roku przeprowadzamy wśród kadry kierowniczej CEMEX konkurs na EKOliderów. Celem inicjatywy jest wyłonienie osób wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami i zaangażowaniem w zakresie ochrony środowiska, prezentujących zachowania i postawy prośrodowiskowe, a także promujących taki model wśród pracowników. Nagrody przyznajemy w trzech obszarach biznesowych: beton, cement, kruszywa.


Katarzyna Wierus

Katarzyna Wierus

Nauczyciel biologii, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Wraz z grupą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach wzięłam udział w 2016 r. w wydarzeniu „Dzień Różnorodności nie tylko biologicznej”. Było to wydarzenie edukacyjno-rekreacyjne. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy poprzez oglądanie eksponatów biologicznych, paleontologicznych i geologicznych. Niezwykle interesujące były zajęcia terenowe, podczas których uczniowie podziwiali świat owadów. Zajęcia prowadził wykładowca Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy. Moi uczniowie byli też zainteresowani stoiskiem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, gdzie rozpoznawali gatunki ptaków. Uczniowie naszej szkoły wzięli także udział w warsztatach geologicznych organizowanych na terenie szkoły przez firmę CEMEX, a prowadzonych przez pracowników Muzeum Geologicznego PIG – PIB w Warszawie. Młodzież uczyła się rozpoznawać skały i minerały oraz poznawała dzieje Ziemi. Z niecierpliwością czekamy na kolejne takie wydarzenie w Kamieniołomie „Lipówka”.
Dariusz Bołoz

Dariusz Bołoz

Kierownik Wytwórni Betonu w Krakowie, EKOlider 2015 CEMEX Polska

Prowadząc działalność produkcyjną w naszych wytwórniach betonu, mamy świadomość, jaki wpływ wywieramy na otaczające nas środowisko i jego mieszkańców, będących często naszymi sąsiadami. Niezwykle ważnym czynnikiem, który pozwala na prowadzenie solidnej i przynoszącej efekty działalności, jest odpowiednie zarządzanie zakładem oraz rozpowszechnianie zachowań proekologicznych wśród pracowników. Jako EKOliderzy dbamy o zachowanie wysokich standardów ochrony środowiska w naszych zakładach i staramy się wykraczać swoim działaniem daleko poza minimalne wymagania prawne i korporacyjne. Poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i podwykonawców oraz angażowanie ich w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz środowiska chcemy pokazać jego wartość i zachęcić do jego ochrony. Dbanie o nasze otoczenie to nasz obowiązek.

Nasze działania eko-edukacyjne

Nasze działania eko-edukacyjne
poprzedni rozdział
Nasz wpływ na środowisko
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram