powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasz biznes

Łańcuch wartości CEMEX

Budujemy wartość w każdym aspekcie naszej działalności, poprzez jasną wizję tego, dlaczego, gdzie i jak prowadzimy nasz biznes. Strategiczne filary modelu biznesowego pokazują, w jaki sposób tworzymy wartość dla naszych interesariuszy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i dostawców.

wartość wartość wartość wartość wartość

Ekonomiczny

 • Wspieramy dostawców lokalnych w polityce zakupowej. W 2015 i 2016 r. 41% naszych wydatków objęło dostawców lokalnych

Ekonomiczny

 • Podatki z naszej działalności zasilają samorządy
 • Kopalnie odprowadzają opłatę eksploatacyjną

Ekonomiczny

 • Sprzedaż materiałów budowlanych ma znaczący udział w PKB
 • Promujemy rozwiązania budowlane o wysokiej trwałości, np. drogi betonowe gwarantujące niższe koszty utrzymania w długim okresie

Ekonomiczny

 • Optymalizujemy trasy przejazdów własnej floty oraz przewoźników zewnętrznych

Ekonomiczny

 • Trwała infrastruktura jest podstawą wzrostu gospodarczego kraju – podnosi atrakcyjność inwestycyjną oraz łączy z zagranicznymi rynkami zbytu

Środowiskowy

 • Promujemy dostawców, którzy potrafią udokumentować działania na rzecz ochrony środowiska i BHP
 • Monitorujemy stan techniczny samochodów naszych podwykonawców

Środowiskowy

 • Oddziałujemy na środowisko m.in. poprzez wykorzystanie surowców naturalnych, emisję gazów do powietrza oraz zmiany w krajobrazie spowodowane eksploatacją kopalń

Środowiskowy

 • Konstrukcje betonowe mają mniejszy wpływ na środowisko w całym cyklu życia
 • Cement, beton i kruszywa są materiałami używanymi w budowie tzw. zielonych budynków

Środowiskowy

 • Transport powoduje emisję CO2 i innych gazów ze spalania paliwa

Środowiskowy

 • Po okresie użytkowania budynku, drogi lub innej budowli betonowej, skruszony materiał może służyć w kolejnych budowach jako kruszywo z recyklingu
wpływ

Społeczny

 • Od naszych dostawców wymagamy wysokich standardów w zakresie BHP i ochrony środowiska

Społeczny

 • Nasze cementownie są jednymi z największych pracodawców w swoich regionach

Społeczny

 • Przyczyniamy się do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
 • Trwała i bezpieczna infrastruktura komunikacyjna łączy pracowników i miejsca pracy

Społeczny

 • Od naszych dostawców wymagamy wysokich standardów w zakresie BHP i ochrony środowiska

Społeczny

 • Drogi, biurowce i domy wzniesione z użyciem naszych materiałów służą społeczeństwu
wpływ
 • Gospodarka odpadami w kraju nie gwarantuje dostępności surowca do produkcji paliw alternatywnych
 • Ryzyko nieprzestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska wśród podwykonawców
 • Rosnące koszty pracy, m.in. podwyższenie płacy minimalnej u podwykonawców
 • Coraz trudniejszy dostęp do pracowników i podwykonawców – problem z jakością dostarczanych usług
 • Brak przepisów regulujących dostępność złóż
 • Długi i złożony proces koncesyjny dotyczący eksploatacji surowców
 • Ryzyko niskiej rentowności produkcji
 • Uciążliwość dla najbliższego otoczenia zakładu, tj. hałas, wzmożony ruch pojazdów
 • Ryzyko niskiej rentowności biznesu przez ceny niepokrywające wszystkich kosztów działalności
 • Ryzyko powiązane z regulacjami dotyczącymi ochrony konkurencji oraz zasad etyki
 • Ryzyko nieuczciwej konkurencji ze strony dostawców materiałów o niskiej jakości
 • Opóźnienia inwestycji infrastrukturalnych oraz spadek nakładów inwestycyjnych
 • Wzrost cen paliwa
 • Ograniczona dostępność środków transportu w szczycie sezonu budowlanego
 • Ograniczona dostępność środków transportu w szczycie sezonu budowlanego
 • Wzmożony ruch pojazdów na drogach lokalnych w sezonie budowlanym
 • Ryzyko nieprzestrzegania zasad BHP przez przewoźników zewnętrznych
 • Nieodpowiednie stosowanie i składowanie naszych produktów może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa pracowników budowlanych, użytkowników lub środowiska naturalnego.
wpływ
 • Znaczną część specjalistycznych usług w naszych zakładach powierzamy firmom lokalnym, przyczyniając się do wzrostu dobrobytu lokalnych społeczności
 • Nasze umowy zawierają klauzule bazujące na międzynarodowych konwencjach dotyczących ochrony praw człowieka
 • Do wszystkich umów z dostawcami dołączamy wymagania spełniania standardów BHP i ochrony środowiska
 • Dbamy o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników i podwykonawców
 • Zarządzamy wpływem na środowisko, monitorujemy i ograniczamy emisję i hałas, inwestujemy w rozwiązania zapewniające zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
 • Prowadzimy regularny dialog z interesariuszami wg AA 1000 SES
 • Wspieramy społeczności lokalne poprzez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość
 • Wszystkie nasze zakłady posiadają ISO 14001 a Cementownia Chełm i Przemiałownia w Gdyni zarejestrowane są w EMAS
 • Koncentrujemy się na budowaniu wartości dla naszych klientów
 • Prowadzimy szkolenia z prawa ochrony konkurencji oraz dotyczące praktyk korupcyjnych dla naszych pracowników
 • Opracowujemy karty informacyjne dla naszych produktów, przyczyniając się do certyfikacji w systemach LEED i BREEAM
 • Wdrożyliśmy dopłatę środowiskową, którą przeznaczamy na projekty przyrodnicze
 • Prowadzimy szkolenia z bezpiecznej jazdy dla kierowców pojazdów ciężarowych i osobowych z CEMEX oraz z firm współpracujących
 • Promujemy bezpieczeństwo na drodze wśród dzieci i młodzieży w miejscowościach, gdzie prowadzimy działalność
 • Wdrożyliśmy program „Uważaj zuchu na auta w ruchu” dedykowany dzieciom ze szkół w pobliżu naszych zakładów kruszywowych
 • Zapewniamy kompleksową informację dla klientów o pochodzeniu, właściwościach i zastosowaniu naszych produktów
 • Informujemy o zasadach bezpieczeństwa i ochrony środowiska na etapie użytkowania i składowania produktów
 • Jesteśmy uczestnikiem programu „Pewny Cement”, który promuje cementy sprawdzonej jakości

Model biznesowy

Budujemy wartość w każdym aspekcie naszej działalności, poprzez jasną wizję tego, dlaczego, gdzie i jak prowadzimy nasz biznes. Strategiczne filary modelu biznesowego pokazują, w jaki sposób tworzymy wartość dla naszych interesariuszy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i dostawców.

Model biznesowy

Współpraca z dostawcami

Nasze działania związane z doborem dostawców są regulowane Polityką zakupową CEMEX oraz wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania, m.in. ISO 9001, które zakładają szeroki przegląd rynku oraz uczciwą konkurencję między naszymi oferentami. Zasady, jakimi się kierujemy, to profesjonalizm, przejrzystość w codziennej współpracy, transparentność, uczciwość i rzetelność w procesie przetargowym. Kryteria doboru kontrahentów są takie same dla wszystkich branż, a kluczowym kryterium jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników naszych partnerów, a także dbałość o środowisko. O gotowość do spełnienia naszych wysokich wymagań w tych zakresach pytamy już na etapie ofertowania, a szczegółowe deklaracje umieszczamy w kontraktach wraz z klauzulami przeciwdziałającymi korupcji i chroniącymi prawa człowieka. Przy wyborze dostawców pod uwagę brane jest także kryterium lokalności, jako że chcemy wspierać lokalne społeczności w miejscach, gdzie mamy nasze zakłady.

o co pytali...

W 2015 i 2016 r. 41% naszych wydatków objęło dostawców lokalnych.
Na stronie www.cemex.pl w zakładce „Współpraca z dostawcami” zainteresowane współpracą z nami firmy mogą zapoznać się z naszymi regulacjami, wymaganiami oraz strukturą. Na stronie jest także dostępna i systematycznie aktualizowana Polityka zakupowa CEMEX.

Zrównoważony rozwój we współpracy z dostawcami

W 2015 r. zwiększyliśmy nacisk na aspekty związane z podejściem do BHP naszych dostawców. Ponieważ traktujemy te aktywności z najwyższą powagą, zatrudniliśmy zewnętrzną firmę Avetta, aby poprzez stały audyt pomogła nam i naszym kontrahentom osiągać standardy BHP na najwyższym poziomie. Dzięki zmianom wprowadzonym do klauzul BHP, nasze wymagania w tym obszarze stały się realnym warunkiem współpracy.

Więcej bezpieczeństwa w transporcie

Utrzymywanie najwyższych standardów BHP jest naszym priorytetem. Jedną z form działalności profilaktycznej w tym obszarze są coroczne konferencje, organizowane od 2015 r. pod hasłem „Bezpieczeństwo w transporcie”.
Każda z konferencji stanowi podsumowanie realizowanych już działań podnoszących bezpieczeństwo oraz umożliwia wyznaczenie kolejnych zadań zmierzających do poprawy BHP w realizacji dostaw. Spotkania służą też omówieniu zakresu, celu i kryteriów całorocznych audytów (pojazdów, kierowców i miejsc dostaw), prezentacji ich wyników, ale też promocji dobrych praktyk. Podsumowaniem kontroli za 2015 i 2016 r. był m.in. program nagrodowy kierowany do dostawców usług transportowych – na podstawie statystyk BHP wyróżniliśmy najlepszych przewoźników.
Konferencja „Bezpieczeństwo w transporcie” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2016 r. uczestniczyło w niej już 76 przedstawicieli z 68 firm przewozowych – to o ponad połowę więcej w porównaniu do frekwencji z pierwszej edycji.
sustainable supplier


Michał Padusiński

Michał Padusiński

Dyrektor Dywizji Zarządzania Łańcuchem Dostaw CEMEX Polska

Jako odpowiedzialna firma podejmujemy działania, by współpracować z firmami, które także kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W związku z tym staramy się upewnić, czy nasi dostawcy spełniają różnego rodzaju kryteria środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W najistotniejszym dla nas obszarze, jakim jest BHP, dla podwykonawców pracujących na naszych zakładach i narażonych z tego tytułu na różnego rodzaju ryzyka BHP, wprowadziliśmy platformę Avetta, gdzie podwykonawcy audytują swoje procedury BHP. Objęliśmy tym projektem ponad 60 firm, w tym roku chcielibyśmy powiększyć tę listę o kolejne organizacje. W ramach audytu firmy uzupełniają brakujące polityki i instrukcje, dzięki czemu podnoszą poziom bezpieczeństwa pracowników. Dla naszych najważniejszych dostawców uruchamiamy także program Zrównoważonego Dostawcy, który pozwoli ocenić, jak nasi partnerzy wdrażają idee zrównoważonego rozwoju i rozmawiać z nimi o doskonaleniu się w tych aspektach. Na początek chcielibyśmy skierować go do 100 naszych największych dostawców, a z czasem rozszerzać go o kolejnych.

Łańcuch dostaw CEMEX

Łańcuch dostaw CEMEX

Odpowiedzialna produkcja

Przykładamy bardzo dużą wagę do tego, aby produkcja materiałów budowlanych przez naszą firmę uwzględniała wszelkie krajowe i międzynarodowe standardy. W każdym z naszych biznesów – w produkcji cementu, kruszyw czy betonu – kładziemy nacisk na najwyższą jakość produktów, spełnianie obowiązujących norm, a także wychodzimy poza wymagania prawne.

Beton

Do produkcji betonu wykorzystywane są cement, kruszywa, woda, domieszki chemiczne oraz dodatki (np. popioły lotne). Receptury na beton przygotowywane są przez technologów Zespołu Jakości i Technologii Betonu. Proces produkcji, na podstawie przygotowanych receptur na beton, odbywa się we w pełni zautomatyzowanych wytwórniach betonu. W odpowiednich proporcjach, zgodnych z recepturą betonu, naważane są kruszywa, cement, popiół, woda i domieszki chemiczne, a następnie całość jest mieszana w mieszalniku. Wymieszany beton trafia do betonowozu, który transportuje go na budowę do naszego klienta. Zgodnie z normą na beton PN-EN 206:2014 i naszą Zakładową Kontrolą Produkcji, mieszanka betonowa produkowana w naszych zakładach jest kontrolowana pod kątem zgodności parametrów z wymaganiami normy i zamówieniem klienta, tak aby w efekcie końcowym móc zagwarantować naszym odbiorcom beton najwyższej jakości. W 2016 r. 24 wytwórnie betonu CEMEX posiadały certyfikowaną kontrolę produkcji przyznawaną przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą IMBiTB, która sprawdzała m.in. jakość dostarczanych przez nas produktów. Oprócz tego, 14 z naszych zakładów otrzymało Znak Jakości „Dobry Beton” przyznawany przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
W przypadku betonu towarowego jednym z materiałów używanych do jego produkcji jest popiół lotny. Popiół lotny jest odpadem powstającym przy produkcji energii elektrycznej w elektrowniach, a dzięki rozwojowi technologii betonu jest on bardzo dobrym surowcem przy produkcji betonu. Jest to materiał o właściwościach puzolanowych, czyli „utajonych” właściwościach wiążących i w pewnym zakresie może być stosowany jako ekwiwalent cementu. Tę właściwość wykorzystaliśmy w jednym z naszych produktów – XtraBET. W ten sposób otrzymaliśmy beton o zwiększonym przyroście wytrzymałości długoterminowej oraz o obniżonym wskaźniku emisji CO2. Innowacyjność tego produktu oraz to, że jest to produkt przyjazny środowisku, zostały potwierdzone certyfikatem EKO-ITB uzyskanym przez XtraBET.
W przypadku betonu towarowego wszystkie dane opisujące produkt i wymagania mu stawiane zgodnie z zamówieniem znajdują się na dokumencie WZ (dokumencie dostawy). Z punktu widzenia jakości produktu najważniejszą informacją znajdującą się na dokumencie dostawy jest przywołanie normy, według której były projektowane parametry betonu oraz według której został on wyprodukowany.

Ważne inicjatywy i projekty

W latach 2015–2016 przekazaliśmy do użytkowania nowo wybudowany zakład w Krakowie, spełniający najwyższe kryteria w zakresie BHP i ochrony środowiska. Dzięki tej lokalizacji możliwa jest dostawa betonu do północno-wschodniej części miasta. Uruchomiliśmy także produkcję w zakładzie w Urzędowie. Oprócz licznych prac modernizacyjnych, dostosowujących ten zakład do standardów CEMEX, wykonaliśmy m.in. dobudowę silosa na popiół o pojemności 80 ton oraz obudowę węzła, co umożliwiło produkcję w okresie zimowym. Przeprowadziliśmy również audyty techniczne z innymi potencjalnymi partnerami handlowymi. W związku z planowaną budową nowej wytwórni w Warszawie, w październiku 2016 r. zakupiliśmy węzeł marki Liebherr – drugi co do wydajności węzeł CEMEX w Polsce.
Oprócz tak dużych i kosztownych inwestycji zrealizowaliśmy ponad 90 projektów platformowych, przeprowadzając w ten sposób ciągłe procesy doskonalące nas w zakresie BHP, bezpieczeństwa produkcji, ochrony środowiska i rozwoju produktów specjalistycznych. Jednym z nich jest zakup agregatów pianotwórczych, które przyczynią się do rozwoju sprzedaży i oferowanych usług produktów specjalnych.

Proces produkcji cementu

Proces produkcji cementu

CEMENT

Cement produkujemy w dwóch cementowniach – w Chełmie i w Rudnikach – oraz w przemiałowni w Gdyni. Obie cementownie to zakłady, które powstały w latach 60. XX w. Od tej pory są stale modernizowane, a prowadzone inwestycje pozwalają na zmniejszanie uciążliwości dla lokalnych społeczności i przyczyniają się do wydajniejszej pracy zakładów. Cementownia Chełm, jako jeden z kilkudziesięciu zakładów w Polsce, jest zarejestrowana w Europejskm Systemie Eko-zarządzania i Audytu EMAS. Podjęliśmy także decyzję o wdrożeniu EMAS w Przemiałowni Gdynia, co jest kolejnym elementem doskonalenia wynikającym z prowadzonej przez nas polityki ekologicznej.

Cementownia Chełm
Proces produkcji klinkieru i cementu w Cementowni Chełm poddawany jest ciągłej kontroli na każdym etapie. Klinkier stanowi półprodukt do produkcji cementu. Produkcja klinkieru jest procesem wysokotemperaturowym, w którym wykorzystywane są surowce naturalne oraz alternatywne a także paliwa naturalne i odpadowe. Każdy rodzaj surowców i paliw jest objęty systemem kontroli podczas dostawy, klasyfikowany jakościowo oraz dalej w sposób kontrolowany wykorzystywany w procesie produkcji klinkieru, a później cementu. Również klinkier i cement poddawane są ciągłej kontroli jakościowej przez laboratorium zakładowe, zarówno na etapie produkcji, jak i zwalniania do wysyłki. Wymagania jakościowe postawione dla naszych produktów często przewyższają normy polskie i europejskie. W 2015 r. cementownia zwiększyła zużycie paliw alternatywnych jednocześnie redukując zużycie węgla. Prowadzono również projekty związane z redukcją emisji CO2 poprzez wykorzystanie popiołów wapiennych w produkcji klinkieru i wzrost udziału paliw alternatywnych w procesie. W 2016 r. cementownia ponownie zwiększyła zużycie paliw alternatywnych względem roku 2015. Kontynuowaliśmy także projekty związane z redukcją emisji CO2. Zakład wykorzystuje w dużej skali surowce odpadowe do produkcji klinkieru i cementu, takie jak surowce żelazonośne pochodzące z przemysłu metalurgicznego oraz reagips pochodzący z odsiarczania spalin w elektrociepłowni. Cementownia Chełm jest nowoczesnym zakładem – liderem w branży cementowej w wykorzystaniu paliw alternatywnych Posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodne z normami ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), PN-N 18001 (BHP), ISO 50001 (energia).

Cementownia Rudniki
Zakład ten, podobnie jak cementownia w Chełmie, ma wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP, Środowiskiem oraz Energią, zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 50001. Posiada także Certyfikat Czystszej Produkcji. W ostatnich latach w Cementowni Rudniki prowadzony był wieloetapowy projekt wyciszenia urządzeń zakładu, którego celem było zredukowanie hałasu podczas pracy urządzeń. Zmodernizowany został także młyn węgla. Dzięki temu projektowi polepszeniu uległy warunki spalania paliwa w piecu, a wydajność młyna węgla wzrosła o 100%. Zmodernizowane zostały sprężarki, a wdrożony system umożliwia sterowanie sprężarek w zależności od ich dostępności, czasu pracy i wydajności, System ma wizualizację, bazę danych gromadzącą podstawowe parametry pracy układu (godziny pracy, rodzaj sterowania, ciśnienia w magistrali itp.) oraz możliwość jego zdalnego przeglądania i konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej lub specjalnego oprogramowania. Oszczędności z wprowadzenia systemu to niższe zużycie energii elektrycznej na produkcję sprężonego powietrza, oszczędności na serwisach i w utrzymaniu ruchu. W obu cementowniach wdrażana jest Kultura ciągłego doskonalenia oparta na „Lean Management”. Kultura ciągłego doskonalenia ma wpływ na wszystkie obszary działalności począwszy od BHP przez usprawnienia i eliminację strat w dużych procesach produkcyjnych, ale i w naszych codziennych zadaniach. Efektem końcowym jest wzrost wartości naszych produktów i usług pozytywnie odbierany przez klienta. Szczególną uwagę przywiązujemy do dobrej organizacji naszego miejsca pracy oraz poprawy komunikacji pomiędzy kierownikiem a pracownikiem, ponieważ nowy system zarządzania angażuje wszystkich w procesy ciągłego doskonalenia. Doświadczenia innych gałęzi przemysłu, które wykorzystują systemy ciągłego doskonalenia, pokazują, że zyskują na nim nie tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim pracownicy.


Ważne inicjatywy i projekty

Cementownia Chełm powiększyła w 2016 r. gamę produktów cementowych, do których dołączył cement specjalny CEM I 52,5 R – NA. Jest to cement niskoalkaliczny, o wysokich wytrzymałościach, wykorzystywany do produkcji m.in. specjalnych prefabrykatów oraz CEM II/B-V 32,5 R – HSR wykorzystywany w inwestycjach związanych z infrastrukturą oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko agresywnego oddziaływania środowiska. Także w 2016 r. Cementownia Chełm, jako pierwsza w Europie, dokładnie 4 lipca, uzyskała tzw. Europejską Ocenę Techniczną na zgodność z rozporządzeniem (EU) nr 305/2011 na produkcję cementu o bardzo wysokiej wytrzymałości, tzw. Ultra Strong Cement. W 2016 r. poprawiono kontrolę pracy młynów cementu przez zainstalowanie systemu kontrolno–pomiarowego „KIMA”. Zastosowanie systemu „KIMA” pozwoliło na kontrolę on-line jakości produkowanego cementu, przez co zwiększyła się efektywność pracy młynów oraz wzrosła wydajność młynów cementu i spadło zużycie energii elektrycznej. Ponadto wprowadzono system produkcji nadążający za potrzebami klienta poprzez redukcję zapasów produktów i półproduktów. System oparty jest na dokładnym planowaniu produkcji, co ogranicza straty wynikające z nadprodukcji i nadmiernych zapasów.

KRUSZYWA

Na koniec 2016 r. posiadaliśmy siedem czynnych kopalń kruszyw w Bierawie, Jaroszowcu, Borzęcinie, Skale, Mirowie, Łagowie i Borowcach, jeden zakład nieaktywny w Gołaszycach oraz jeden zakład konfekcjonowania Kruszyw, zlokalizowany na terenie Cementowni Rudniki. Działalność górniczą prowadzimy dbając o środowisko naturalne, a po zakończeniu eksploatacji prowadzimy rekultywację, zapewniając optymalne warunki do rozwoju bioróżnorodności. Wszystkie nasze zakłady posiadają certyfikat ISO 14001 oraz ISO 50001, a pięć ma wdrożony i certyfikowany System Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. System zapewnia stały monitoring procesu produkcji i utrzymywanie najwyższej jakości produktów. Wszystkie produkowane przez nas kruszywa oznakowane są znakiem CE.

Ważne inicjatywy i projekty

Stale poszukujemy nowych lokalizacji i złóż do eksploatacji, aby rozwijać naszą działalność. Stoimy jednak przed wyzwaniem bardzo ograniczonej dostępności złóż oraz długotrwałych i skomplikowanych procesów administracyjnych, związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego i uwarunkowaniami prawnymi nabywania i użytkowania gruntów. W 2016 r. uruchomiliśmy sprzedaż z nowej lokalizacji – złoża Łagów IV. W oparciu o posiadane pozwolenie na odzysk odpadów poza instalacjami, w 2015 r. przeprowadziliśmy proces odzysku popiołów odpadowych w wyrobiskach w żwirowni w Borowcach oraz pozyskaliśmy zezwolenie na odzysk odpadów w instalacjach lub urządzeniach. W 2016 r. otrzymaliśmy aprobatę techniczną z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na materiały nieorganiczne – mieszanki żużlowo-popiołowe, co pozwoliło nam na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów pod marką EKOmix, które dostępne są w ofercie Żwirowni Borowce. Produkty EKOmix oznakowane są znakiem B.

informacja o produkcie i usłudze jest wymagana przez procedury organizacji związanej z oznakowaniem produktu


Wojciech Dzięgło

Wojciech Dzięgło

Dyrektor ds. Gospodarki Smarowniczej CPM | Director CPM Group, FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.

Współpracę z CEMEX Polska rozpoczęliśmy w 2008 r. w zakresie świadczenia usług Chemical Process Management (CPM). Staramy się, poprzez organizowanie corocznych szkoleń, przekazywać pracownikom CEMEX niezbędną wiedzę związaną z tematyką olejów oraz smarów stosowanych przez nas zarówno w Cementowni Chełm, jak i Rudniki, z kolei dzięki współpracy z CEMEX Polska nasza firma może doskonalić się w szeroko pojętej tematyce świadczenia usług na terenie cementowni. Przykładem tego są m.in. wyróżnienie BHP dla podwykonawcy CEMEX uzyskane w 2016 r., pozytywny wynik audytu BHP na platformie Avetta czy możliwość odbycia wizyt referencyjnych potencjalnych klientów CPM. Wieloletnia współpraca z CEMEX to dla Fuchs Oil PL, a w szczególności dla mnie oraz mojego Zespołu CPM Team, wielki zaszczyt i wyróżnienie. Mam nadzieję, że dotychczasową współpracę uda się nam kontynuować jeszcze przez wiele lat.

Produkty

Produkty
Produkty cd.
Produkty cd..

Zrównoważone budownictwo

Wspieramy zielone budownictwo poprzez promocję dróg betonowych, ekologiczne produkty oraz usługi i rozwiązania przyjazne środowisku. Przykładowo, do produkcji cementów wykorzystujemy surowce odpadowe z innych gałęzi przemysłu. W przypadku betonów są to np. produkty z mniejszą zawartością cementu, co przekłada się na niższą emisję CO2, betony, które poprawiają współczynnik termoizolacji czy wylewki na ogrzewanie podłogowe, które poprzez dobre przewodnictwo cieplne ograniczają zużycie energii. Opracowaliśmy także kruszywa z wykorzystaniem popiołów.

Przyjazna technologia

Wybrane produkty z naszej oferty mają znak EKO-ITB, który jest potwierdzeniem pozytywnej oceny wystawionej naszym cementom oraz betonom przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Znak ten posiadają cementy typu CEM II, CEM III, CEM V oraz betony XtraBET, przy produkcji których zmniejszona jest emisja CO2 o co najmniej 20%. Jesteśmy członkiem PLGBC – Polish Green Building Council W ramach współpracy ze stowarzyszeniem w roku 2015 i 2016 wzięliśmy udział w Światowym Tygodniu Zrównoważonego Budownictwa, organizując kampanię informacyjną w mediach społecznościowych, a także partycypowaliśmy w powstawaniu raportu Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – Raport 2016.

Zielone karty produktów LEED i BREEAM

W raportowanym okresie kontynuowaliśmy rozwijanie zielonych kart produktów dla certyfikacji LEED i BREEAM. W roku 2016 karty powstały dla betonów Pervia, ANHYLEVEL oraz Insularis Piano. Karty zawierają zestaw informacji istotnych w procesie certyfikacji w systemach LEED i BREEAM. W przypadku materiałów budowlanych zrównoważone właściwości produktów to m.in. skład materiałów, gospodarka odpadami, zużycie energii, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, prowadzenie procesu budowy. W latach 2015–2016 dostarczaliśmy nasze materiały na certyfikowane obiekty – były to m.in. siedziba Urzędu Marszałkowskiego, Podium Park i DOT Office w Krakowie, Villa Metro i Hotel Twarda w Warszawie oraz Baltic Molo Park II w Świnoujściu.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które wspiera odpowiedzialną gospodarkę wodną, wpływając na zwiększenie zasobów wód gruntowych i zachowanie równowagi w środowisku naturalnym. Im mniej powierzchni nieprzepuszczalnych, tym mniej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji i do rzek, bez tracenia zasobów niezbędnych do funkcjonowania przyrody. Dodatkowo nawierzchnia przepuszczalna Pervia zabezpiecza przed gwałtownym przyborem wód w rzekach po obfitych opadach i po wiosennych roztopach.

Produkt polecany jest przy przy stosowaniu instalacji ogrzewania i chłodzenia podłogowego – rozwiązaniach energooszczędnych często wykorzystujących ekologiczne źródła energii.

Produkt można wykorzystać do poprawy komfortu termicznego użytkowników poprzez zapewnienie bardziej równomiernej temperatury we wnętrzach. Ponadto zielone karty posiadają także betony XtraBET, Insularis, beton C30/37, beton C25/30 oraz kruszywa Gravion i Perla.

Wspieramy młodych architektów

Od ponad czterech lat jesteśmy mecenasem konkursu dla Młodych Architektów, który organizowany jest we współpracy z Wydawnictwem Builder i Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Celem tego programu jest promowanie najzdolniejszych studentów wydziału architektury oraz edukowanie branży związanej z budownictwem w zakresie najnowszych rozwiązań produktowych w architekturze. W konkursie studenci mają do wyboru jedno z trzech zadań, na podstawie którego przygotowują swój projekt architektoniczny. Na przestrzeni tych lat mogliśmy oglądać wyjątkowe koncepcje, m.in. „Osiedli mieszkaniowych XXI wieku”, „Współczesnych miejsc pracy” czy też „Willi miejskich”, będących jednym z wielu wyzwań konkursowych.
Co roku w konkursie uczestniczy coraz więcej adeptów sztuki architektonicznej, dla których udział w tym wydarzeniu jest okazją do zdobycia wiedzy i narzędzi, stanowi też inspirację do twórczych rozwiązań budowlanych. Konkurs dla Młodych Architektów to także możliwość zaprezentowania swoich prac przed kapitułą składającą się z wybitnych polskich architektów, przedstawicieli wiodących marek budowlanych. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej:
www.buildercorp.pl
mecenasi polskiej architektury mecenasi polskiej architektury


Dr Jan Cieśla

Dr Jan Cieśla

Associate, BREEAM AP, BREEAM Assessor, BuroHappold Engineering | Sustainability

W projektowaniu inżynierskim coraz bardziej liczą się nie tylko właściwości użytkowe materiałów, lecz także ich wpływ na środowisko i zdrowie użytkowników budynków. Dzięki towarzyszącym produktom CEMEX materiałom informacyjnym – zielonym kartom produktów LEED i BREEAM – decyzje projektowe i wybory inwestorskie mogą być bardziej świadome, zastosowania bardziej racjonalne, zaś noty z certyfikacji zmaksymalizowane. Korzystając z praktycznych doświadczeń naszych projektantów i specjalistów w zakresie zrównoważonego projektowania i certyfikacji, mogliśmy wskazać najczęściej poszukiwane dane dotyczące materiałów oraz zaproponować optymalne sposoby zastosowań. Dziś elementy betonowe budynków projektuje się, mając na uwadze nie tylko efektywność konstrukcji, ale też oszczędność energii czy komfort podczas użytkowania, co ostatecznie zwiększa wartość budynków. Kompleksowe podejście firmy CEMEX dowodzi, że jest ona odpowiedzialnym producentem i dostawcą betonu – materiału, który oferuje olbrzymie możliwości, choć wymaga odpowiedzialnego i świadomego zastosowania z punktu widzenia poszanowania środowiska naturalnego.
poprzedni rozdział
Nasz biznes
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram