powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasi sąsiedzi

Zaangażowanie społeczne CEMEX Polska

Zaangażowanie społeczne to bardzo ważny obszar działalności, dzięki któremu nasza firma tworzy jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Proces ten polega na budowaniu solidnych, konstruktywnych oraz proaktywnych relacji społecznych, które są istotne dla skutecznego zarządzania skutkami środowiskowymi, społecznymi oraz związanymi z nimi ryzykami i możliwościami biznesowymi.
Dokumentami definiującymi i określającymi zasady zaangażowania społecznego są:

Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość

Działalność naszej Fundacji jest częścią globalnej strategii firmy i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej pozytywnie wpływamy na otoczenie w duchu idei: „Wspierać, by nie uzależniać; pomagać, aby wzmacniać”. Fundacja opiera swoją działalność na dwóch filarach: wolontariacie pracowniczym oraz konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych i instytucji oświatowych.

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych oraz instytucji oświatowych – „Fabryka Pomysłów”

Jak ubiegać się o grant Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość?
Za pośrednictwem Fundacji współpracujemy z lokalnymi społecznościami. Jednocześnie wyznajemy zasadę, że to właśnie nasi interesariusze najlepiej znają swoje potrzeby, dlatego co roku zapraszamy do konkursu grantowego przedstawicieli lokalnych społeczności – organizacje pozarządowe i instytucje oświatowe (szkoły, centra kultury, biblioteki) z lokalizacji, w których prowadzimy działalność biznesową. Wnioskodawcy sami przedstawiają nam swoje pomysły na rozwój danej społeczności, a my z chęcią partycypujemy w wyłonionych w ramach konkursu projektach. Konkurs grantowy odbywa się raz w roku, na początku roku kalendarzowego. Szczegółowe daty dotyczące naboru wniosków podajemy przed rozpoczęciem konkursu w regulaminie, który jest aktualizowany co roku i dostępny na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl.
W trakcie naboru wniosków w konkursie „Fabryka Pomysłów” działa sekretariat, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu.

 ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W CEMEX POLSKA

2015 2016
Liczba przyznanych grantów
w konkursie „Fabryka Pomysłów”
19 21
Liczba miejscowości 10 11
Liczba wniosków 110 195

Darowizny materiałowe i finansowe

Podstawową formą naszego wsparcia finansowego dla społeczności lokalnych są granty przyznawane przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość w ramach konkursów grantowych. Jedynie w wyjątkowych i nadzwyczajnych sytuacjach, takich jak sytuacja losowa czy działanie siły wyższej, istnieje możliwość przekazania interesariuszom darowizny pieniężnej. Zasady udzielania pomocy w takich wypadkach reguluje Polityka przyznawania darowizn pieniężnych CEMEX Polska. W sytuacjach określonych przez Politykę przyznawania darowizn materiałowych istnieje możliwość przekazania interesariuszom darowizny materiałowej, – czyli ściśle określonych ilości cementu, betonu i kruszyw. Decyzje co do udzielenia wsparcia w tej postaci podejmują Dyrektorzy poszczególnych pionów (Produkcji i Technologii Cementu, Betonu, Kruszyw oraz Handlowego).
fundacja cemex

Dialog z partnerami Fundacji CEMEX

Dialog z organizacjami społecznymi jest dla Fundacji CEMEX kluczowy. Na bazie informacji zwrotnej, jaką otrzymujemy od naszych partnerów, kształtujemy narzędzia i zmieniamy sposób naszego funkcjonowania. Dzięki temu możemy coraz lepiej odpowiadać na oczekiwania lokalnych społeczności i elastycznie dostosowywać się do zmieniających się realiów. Pod koniec 2015 r. zaprosiliśmy do biura CEMEX w Warszawie przedstawicieli organizacji pozarządowych i szkół, z którymi współpracowaliśmy w ramach konkursu grantowego Fundacji CEMEX. Było to pierwsze tego typu spotkanie w historii (we wcześniejszych latach spotykaliśmy się z organizacjami działającymi w wybranej lokalizacji, np. Częstochowie czy Chełmie). Na temat przewodni wyznaczyliśmy media społecznościowe, starając się przybliżyć dobre praktyki komunikacyjne wśród organizacji trzeciego sektora i szkół. Przy współpracy z agencją zewnętrzną, przeprowadziliśmy dla naszych gości szkolenie z zarządzania profilem na Facebooku i Twitterze oraz staraliśmy się pokazać wartość płynącą z dzielenia się swoimi materiałami. Spotkanie było też dobrą okazją do wyciągnięcia wniosków z dotychczasowej współpracy, networkingu oraz określenia planów na przyszłość.

Przykładowe projekty realizowane w ramach wsparcia Fundacji CEMEX

2015
Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych – Modernizacja ścieżki przyrodniczej „Motylowe Łąki” w Chełmskim Parku Krajobrazowym, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Brzeźno”

Ścieżka przyrodniczo–edukacyjna „Motylowe Łąki” położona jest w Chełmskim Parku Krajobrazowym, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Brzeźno”, położonego w granicach obszaru Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002. W ramach projektu organizacja wykonała na jej terenie osiem tablic dydaktycznych, zorganizowała zajęcia dla dzieci i nauczycieli oraz zakupiła niezbędne materiały dydaktyczne.

2015
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie – „CEMEX – wsparcie w nadziei”

Organizacja za cel stawia sobie pomoc osobom wymagającym opieki hospicyjnej. Grant pozwolił na sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, który mógł od tej pory zostać wypożyczony osobom tego potrzebującym. Sprzęt wydawany jest za darmo, za kaucją zwrotną.

2016
Fundacja 7 dni – „Kapsuła czasu”

Celem akcji było zebranie wśród mieszkańców gminy Rędziny przedmiotów kojarzących się z ich miejscowością, aby następnie umieścić je w „kapsule” i zakopać na kolejnych 30 lat. Wśród zebranych materiałów znalazły się m.in. egzemplarze lokalnych gazet, zdjęcia i listy. Event wieńczący akcję zgromadził przedstawicieli lokalnych środowisk oświatowych, kulturalnych i media.

2016
Niezależne Zrzeszenie Studentów – „CEMEX oddaje krew – Wampiriada”

Celem akcji było poszerzenie wiedzy na temat krwiodawstwa oraz zachęcenie pracowników CEMEX do oddawania krwi. W ramach projektu została zorganizowana zbiórka krwi, która odbyła się w Warszawie przed głównym biurem CEMEX Polska. Podczas czterogodzinnej zbiórki udało się zarejestrować 50 chętnych, z czego aż 31 osób zostało krwiodawcami. W akcji wzięli udział nie tylko pracownicy CEMEX Polska, ale także osoby zatrudnione w pobliskich firmach.


Transparentny proces przyznawania grantów

Katarzyna Janicka

Katarzyna Janicka

Koordynator sportowego wolontariatu dziecięcego ZSO nr 1 w Chełmie

Fundacja CEMEX w środowisku lokalnym odgrywa decydującą rolę w budowaniu kapitału społecznego. To skarbnica najlepszych pomysłów i dobrych praktyk, które otwierają się na różnorodnych partnerów: międzyszkolnie, lokalnie i solidarnie. Stawia na kształtowanie i rozwój więzi rodzinnych, w tym osób niepełnosprawnych, łączenie pokoleń czy środowisk społecznych. Zrównoważony rozwój i rzeczywista ocena otaczającego nas świata zaowocowały utworzeniem Sportowego Wolontariatu Dziecięcego CEMEX jako brakującego ogniwa w budowaniu relacji międzyludzkich wolontariusz – dziecko – rodzic– nauczyciel oraz integracji społeczeństwa w najważniejszej dziedzinie życia, jaką jest sport.

Wolontariat pracowniczy

Aktywnie zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w działalność społeczną naszej firmy. W tym celu raz do roku organizujemy konkurs grantowy dla wolontariuszy CEMEX. Wolontariat pracowniczy w naszej firmie działa od 2011 r. i cieszy się coraz większą popularnością.

Kto i jak może zostać wolontariuszem CEMEX?

W realizację projektów wolontariackich oprócz naszych pracowników mogą zaangażować się ich przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, okoliczni mieszkańcy czy nasi klienci. Wszystkie informacje dotyczące wolontariatu pracowniczego dostępne są na stronie www.budujemyprzyszlosc.org.pl. Ponadto Dział Komunikacji i Public Affairs odpowiedzialny za działalność Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość chętnie odpowiada na wszystkie pytania związane z zaangażowaniem społecznym naszej firmy.

Przykłady projektów wolontariackich Fundacji CEMEX

2015
„W oczekiwaniu na mamę i tatę – modernizacja i doposażenie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Okszowie”

Grupa wolontariuszy podjęła się prac porządkowych, naprawczych oraz pomogła wyposażyć świetlicę w jednej z lokalnych szkół. W ramach zadania wolontariusze oczyścili zniszczone ściany, usunęli gwoździe i zakleili otwory, by na końcu pokryć ją nową farbą.
Odświeżono również sufit, przyklejono pas dekoracyjny, a przy wsparciu elektryków sprawdzono i zamontowano nowe puszki i gniazdka. Z zakupionej płyty meblowej wolontariusze wycięli elementy, a następnie skręcili z nich proste szafki i półki.

2015
Pomoc schronisku i dzieciom ze Stowarzyszenia „Dar Serca”

Wolontariusze w ramach prowadzonych przez siebie prac wykonali na terenie schroniska niezbędne naprawy i pomogli przy pracach porządkowych. Ze środków otrzymanych w ramach grantu zakupili karmę dla psów i kotów. W drugiej części dnia zaangażowali się w organizację warsztatów plastycznych i zajęć sportowych dla dzieci – podopiecznych stowarzyszenia „Dar Serca”.2016
„CEMEX Bee(p)”

Grupa wolontariuszy zaangażowała się w projekt ekologiczny, którego celem była edukacja i wsparcie wysiłków zmierzających do ratowania populacji pszczół. W ramach zadania wolontariusze przygotowali cztery ule (które następnie pomalowali w barwy CEMEX) i wraz z lokalną biblioteką zorganizowali warsztaty edukacyjne dla ok. 100 uczestników.

2016
Źródełko wody pitnej dla uczniów ZSO nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie

Grupa Wolontariuszy zamontowała na korytarzu szkolnym specjalistyczne „źródełko wody pitnej” – dostępne dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie. Dzięki źródełku każde dziecko zyskało swobodny dostęp do wody pitnej.

Wsparcie dla zwierząt

Jedną z form wolontariatu pracowniczego jest również opieka nad zwierzętami na stałe przebywającymi na terenie naszych zakładów. Każde zwierze zamieszkujące w naszych zakładach ma dedykowanego opiekuna – wolontariusza CEMEX, który jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków bytu zwierzęcia, takich jak opieka weterynaryjna, jedzenie i picie, schronienie. Opiekunowie mogą wnioskować do Fundacji CEMEX o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z opieką nad zwierzęciem.


Krzysztof Kozioł

Krzysztof Kozioł

Dyrektor Biura Komunikacji, Rzecznik prasowy Budimex

We wrześniu 2016 r. mieliśmy ogromną przyjemność współpracować z CEMEX przy wspólnym projekcie wolontariackim, którego celem była pomoc Samorządowemu Przedszkolu w Starych Jabłonkach, niedaleko Ostródy. Dzięki połączonym siłom pracowników z CEMEX i Budimeksu udało się wyczarować wspaniały ogród, wymienić piasek w piaskownicy oraz doposażyć przedszkolną biblioteczkę. W trakcie zorganizowanej przez pracowników obu firm zbiórki zebrano ok. 400 sztuk książek dla dzieci! Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział we wspólnej akcji społecznej, dzięki której nie tylko udało się zrobić coś pożytecznego, ale też bliżej się poznać na innym niż zazwyczaj gruncie. Zbudowane w wyjątkowej atmosferze i działaniu relacje przekładają się na poprawę komunikacji oraz lepszą współpracę na realizowanym kontrakcie. Mamy nadzieję na kolejne podobne projekty w przyszłości.

Fundacja w liczbach

Fundacja w liczbach

Wsparcie dla lokalnych społeczności wokół naszych zakładów

Uważaj zuchu na auta w ruchu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach w miejscowościach, gdzie CEMEX prowadzi swoją działalność biznesową.
Organizujemy spotkania w domach kultury, na które zapraszamy dzieci i ich opiekunów. Wydarzenie podzielone jest na trzy części: rozmowę z przedstawicielem lokalnej policji, spektakl edukacyjny (teatrzyk prowadzony przez aktorów, podczas którego dzieci dowiadują się, dlaczego należy zachować ostrożność) oraz konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na drodze.
Dotychczas spotkania miały miejsce w:
  • Trąbkach Wielkich
  • Troszynie
  • Bierawie
  • Gminie Klucze
  • Gminie Borzęcin
W pięciu warsztatach w sumie udział wzięło ok. 500 dzieci.

O co pytali..

Lekcje zrównoważonego rozwoju w cementowniach w Chełmie i w Rudnikach

Co roku organizujemy lekcje zrównoważonego rozwoju w Cementowni Chełm dla uczniów I LO w Chełmie. Podczas spotkań uczniowie mogą się dowiedzieć m.in. o procesie powstawania cementu, paliwach alternatywnych zrównoważonym rozwoju w CEMEX Polska oraz zwiedzić zakład. Od 2016 r. rozpoczęliśmy także prowadzenie lekcji zrównoważonego rozwoju w Cementowni Rudniki, w odpowiedzi na prośbę wyrażoną przez naszych interesariuszy podczas Dialogu w Cementowni Rudniki w 2016 r.

Nasza Gazeta

„Nasza Gazeta” jest publikacją dedykowaną dla lokalnej społeczności mieszkającej w pobliżu Cementowi Rudniki. Na jej łamach piszemy o aktualnych wydarzeniach, projektach, inwestycjach i modernizacjach mających miejsce w CEMEX Polska, a także o projektach wspieranych przez Fundację CEMEX Budujemy Przyszłość. Gazeta dystrybuowana jest do gmin: Rudniki, Rędziny, Mstów, Latosówka, Konin, Kościelec, Marianka Rędzińska i Madalin. W 2015 r., zgodnie z oczekiwaniami naszych interesariuszy, które zostały przedstawione podczas dialogu, zdecydowaliśmy się na zwiększenie nakładu „Naszej Gazety” z 5900 sztuk do 6200 egzemplarzy. „Naszą Gazetę” wydajemy kwartalnie. W 2015 i 2016 r. wydaliśmy łącznie siedem numerów.

Nasza Gazeta


Elżbieta Szatan

Elżbieta Szatan

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach

W 2016 r. w Szkole Podstawowej w Kluczach odbył się event w ramach programu „Bezpieczne drogi z CEMEX” pt. „Uważaj zuchu na auta w ruchu”. Udział w nim wzięło około 200 dzieci ze szkół podstawowych z następujących gmin: Klucze, Kwaśniów, Ryczówek, Rodaki, Chechło. Inicjatorem spotkania była funkcjonująca na terenie gminy firma CEMEX, właściciel Kopalni Dolomitu Jaroszowiec. Na wstępie uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. W kolejnym punkcie programu wystąpił „Pan Anatol Teatrzyk”. Przedstawił spektakl kukiełkowy o przygodach rodzeństwa: Kuby i Anki oraz ich kota, informując jednocześnie o zasadach zachowania środków bezpieczeństwa na drogach i budowach. Przeprowadził konkursy i wręczył dzieciom nagrody. Te z kolei chętnie włączały się do zabawy i skandowały hasło spektaklu: „Tym, co wciąż piechotą chodzą dobre rady nie zaszkodzą”. Znakomita dykcja i wyważone, trafnie dobrane rekwizyty pozwoliły uczestnikom skupić się na treści zabawnych, pouczających piosenek i wierszy.
Jolanta Maciejewska

Jolanta Maciejewska

Nauczycielka, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Czarnieckiego w Chełmie

Przygoda naszej szkoły – I LO im. St. Czarnieckiego w Chełmie – z CEMEX zaczęła się sześć lat temu. W tym czasie regularnie, dwa razy w roku, ok. 100 uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników firmy. Były one zawsze profesjonalne przygotowane. Przekazywane wiadomości ilustrowano konkretnymi przykładami. A pod koniec zajęć – niespodzianka – krótki quiz, dla zwycięzców oczywiście miłe upominki. Nieodłącznym punktem programu jest też zwiedzanie zakładu, zawsze pod czujnym okiem pracowników, po wcześniejszym przeszkoleniu i zaopatrzeniu w odzież ochronną, bo bezpieczeństwo jest tu na pierwszym miejscu. Niezwykłym przeżyciem jest też wjazd na wieżę wymienników ciepła, najwyższy punkt widokowy w naszej okolicy, skąd można podziwiać panoramę okolic Chełma. Na własne oczy uczniowie mogą więc zobaczyć, że cementownia z dymiącymi kominami to już relikt minionych czasów. Dziś są to bardzo nowoczesne zakłady, a ich wpływ na środowisko został zminimalizowany.
Stanisława Lutrzykowska

Stanisława Lutrzykowska

Dyrektor Centrum Kultury w Troszynie

W ciągu dwóch ostatnich lat Centrum Kultury w Troszynie prowadziło wspólne działania z Fundacją CEMEX, które polegały na uzyskaniu przez naszą instytucję różnorodnego wsparcia ze strony Fundacji. W ramach wolontariatu Fundacja CEMEX Budujemy Przyszłość włączyła się w zbiórkę książek, dzięki której Biblioteka w Troszynie poszerzyła swoje zbiory. Wręczenie zebranych książek, połączone ze spektaklem dla dzieci, odbywało się podczas ogólnopolskiej akcji „Zaczytani”. Na pomoc wolontariuszy Fundacji CEMEX również mogliśmy liczyć podczas imprezy plenerowej „Żyj kolorowo – Żyj zdrowo”. Dzięki wspólnym działaniom stworzyliśmy dzieciom możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wspólna realizacja projektów przyczynia się do zwiększania oferty dla mieszkańców, a tym samym podnosi jakość naszej działalności.
poprzedni rozdział
Nasi sąsiedzi
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram