powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasi pracownicy

Profil pracowników

Bezpieczeństwo wszystkich naszych interesariuszy jest dla nas najwyższym priorytetem, według którego staramy się realizować naszą działalność biznesową. Aby osiągnąć nasz cel – zero wypadków przy pracy – corocznie wdrażamy nowe inicjatywy i prowadzimy kampanie promujące bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia.

Struktura wieku

Najliczniejszą grupą wiekową w naszej firmie są pracownicy w wieku 30–50 lat. Zajmują stanowiska specjalistyczne, operacyjne i tworzą trzon kadry kierowniczej. Kolejną pod względem liczebności grupą są pracownicy w wieku 50+. Jest wśród nich wielu ekspertów i mentorów dla pracowników młodszych pokoleń. Pracownicy w wieku poniżej 30 lat są najmniej liczną grupą naszej organizacji. Większość z nich trafiła do nas na praktyki i staże Professionals In Development. Do organizacji wnoszą nie tylko świeżą, nową perspektywę, ale często sprawdzają się jako trenerzy wewnętrzni z zakresu technologii informatycznej.

Struktura według płci

Przez wzgląd na specyfikę branży większość z pracowników CEMEX to mężczyźni. Kobiety w naszej organizacji stanowią 22,4% ogółu zatrudnionych. Niemniej reprezentacja kobiet w roli przełożonych rośnie. W 2016 r. odnotowaliśmy 2 p.p. wzrostu wskaźnika kobiet w roli przełożonych w stosunku do 2015 r. Jako sygnatariusze Karty Różnorodności prowadzimy politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Struktura według rodzaju/sposobu zatrudnienia

Pod koniec 2016 r. zatrudnialiśmy 1146 osób. Większość naszych pracowników zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Najwięcej pracowników zatrudniamy w Lubelskiem.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Bezpieczeństwo wszystkich naszych interesariuszy jest dla CEMEX najwyższym priorytetem, według którego staramy się realizować naszą działalność biznesową. Aby osiągnąć nasz cel – zero wypadków przy pracy – corocznie wdrażamy nowe inicjatywy i prowadzimy kampanie promujące bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia.

Fundamentem wyznaczającym kierunki działania jest Globalna Polityka BHP CEMEX. System zarządzania BHP opiera się na normie PN 18001 i jest certyfikowany przez zewnętrznego audytora (TÜV Rheinland). Drugim filarem systemu jest korporacyjny HSMS (Health & Safety Management System – System Zarządzania BHP) składający się z 14 elementów, obejmujących wszystkie aspekty zarządzania BHP. Oba systemy są kompatybilne i wzajemnie zależne. Działania, kampanie oraz inicjatywy są podstawą do współpracy oraz zaangażowania naszych pracowników – od członków najwyższego kierownictwa do pracowników liniowych włącznie.

Program „Budujemy zdrowie”

Prowadzimy kampanie edukacyjne mające na celu promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, takie jak: comiesięczna kampania „12 Zasad Zdrowia CEMEX”, dofinansowanie „Pracowniczych Klubów Sportowych”, organizowanie: „Dni BHP i Zdrowia”, szkoleń interaktywnych i warsztatów zdrowotnych w grupie 50+, szkoleń z radzenia sobie ze stresem, badań kontrolnych.
Pracownicze Kluby Sportowe
Jeden klub to minimum pięciu pracowników CEMEX, którzy integrują się poprzez uprawianie sportu. Klub może ubiegać się w firmie o wsparcie finansowe na zakup stroju, sprzętu, wynajem obiektów sportowych, instruktorów, udział w zawodach.

Dni BHP i Zdrowia
To cykliczne, organizowane w całej Polsce (w ośmiu lokalizacjach) pikniki rodzinne, podczas których pracownicy mogą wykonać pomiar parametrów stanu zdrowia, uczestniczyć w warsztatach przygotowania zdrowych posiłków, wystawach dietetycznych itp.

CEMEX Polska Liderem Bezpiecznej Pracy
Nasz wysiłek włożony w rozwój i promocję BHP został doceniony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W 2016 r. otrzymaliśmy Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2017–2018. Oznacza to m.in., że wskaźnik wypadków przy pracy i chorób zawodowych w przedsiębiorstwie plasuje się u nas poniżej średniej krajowej.

Liczba wypadków śmiertelnych


Tomasz Skibiński

Tomasz Skibiński

Dyrektor BHP i Ppoż. CEMEX Polska

Najczęstszą przyczyną wypadków w 2016 r. były urazy kończyn dolnych wynikające z potknięcia, poślizgnięcia lub upadku. Wdrożyliśmy wiele działań mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom. Przeprowadziliśmy kampanię „Trzymaj się” podkreślającą konieczność trzymania się poręczy podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów oraz przypominaliśmy zasadę „Stosuj 3 punkty kontaktu” (obie ręce, stopa), wchodząc i schodząc z kabiny pojazdów oraz poruszając się po drabinach. Przeprowadziliśmy audyt drabin betonomieszarek i pomp do betonu oraz szkolenia BHP dla kierowców i operatorów pomp. Prowadzimy comiesięczne szkolenia promujące 12 Zasad bezpiecznej pracy, audyty miejsc dostaw oraz kampanie promujące aktywność fizyczną, co przekłada się na większą sprawność fizyczną i zapobieganie urazom. Zorganizowaliśmy szkolenia z fizjoterapeutą, podczas których prezentowane były ćwiczenia rozciągające do wykonywania przed pracą i w jej trakcie oraz filmy instruktażowe z ćwiczeniami , jak m.in. rozgrzewać stawy skokowe. W zakładach opracowaliśmy plany ruchu, wyznaczyliśmy bezpieczne strefy ruchu dla pieszych oraz powołaliśmy Grupę koordynującą BHP w Pionie Betonu, by kontrolować i wdrażać nowe inicjatywy BHP mające na celu zapobieganie wypadkom.
Prof. Danuta Koradecka

Prof. Danuta Koradecka

Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

CEMEX Polska przystąpił w 2013 r. do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy zrzeszającego przedsiębiorstwa szczególnie zaangażowane w poprawę warunków pracy. Od tego czasu współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach wspólnych przedsięwzięć, takich jak program działań prozdrowotnych dla pracowników CEMEX w wieku 50+, prezentacje dobrych praktyk BHP na konferencjach, seminariach i warsztatach (Spała 2015, Jabłonna 2015), projekt dotyczący komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy. Zaangażowanie CEMEX Polska w te działania, zaowocowało przyznaniem Spółce Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa pracowników, niewątpliwie, wpisuje się w budowanie długofalowej polityki zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska.

Programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy

W 2016 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy przyznał nam Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2017-2018. Jest to najwyższe wyróżnienie Instytutu dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy

Kultura organizacyjna – przyjazne miejsce pracy

Dialogi z pracownikami

W latach 2015-­2016 kontynuowaliśmy spotkania Otwartego Dialogu Zarządu z pracownikami. Sesje Otwartego Dialogu odbywały się w sześciu regionach w Polsce, gromadząc każdorazowo ok. 900 pracowników.
W 2015 r. spotkania z pracownikami odbyły się w: Cheł­mie, Rudnikach, Mysłowicach, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, a w roku 2016 w Chełmie, Rudnikach, Mysłowicach, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Wiodącym tematem Otwartych Dialogów w 2015 roku była nowa wizja i wartości CEMEX. Ponadto w agendzie sesji Otwartych Dialogów była prezentacja Prezesa Marcelo Catalá, dotycząca wydarzeń i planów strategicznych. Na każ­dym spotkaniu pracownicy mieli czas na zadawanie Zarządowi pytań i na otwartą dyskusję. Podczas spotkań pracownicy najczęściej pytali o BHP, inwestycje oraz sprawy pracownicze.

Otwarty dialog w liczbach

2015 – ponad 900 uczestników, 186 pytań

2016 – ponad 900 pracowników, 131 pytań

Po spotkaniach dialogowych z naszymi pracownikami w latach 2015–2016 przeprowadzaliśmy ankiety oceniające, w któ­rych pracownicy wyrażali swoje opinie oraz sugestie na temat organizowanych spotkań. Na podstawie tych opinii zdecydowaliśmy, że kolejne sesje Otwartego Dialogu będą odbywać się raz w roku, a także przeznaczymy więcej czasu na sprawy pracownicze oraz dyskusje i pytania.

Równość i różnorodność

Równość i różnorodność w organizacji to tematy bliskie nam co najmniej od 2013 r., kiedy to – jako pierwsza firma budowlana – zostaliśmy sygnatariuszem polskiej Karty Różnorodności. Rok 2015 i 2016 był obfity w dotychczasowe i nowe inicjatywy.
W CEMEX polityki wynagradzania, świadczeń, rozwoju oraz wszelkie programy uwzględniają potrzeby i kontekst życiowy różnych grup pracowników. Zobowiązuje nas do tego Polityka równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Wśród naszych postulatów równości i różnorodności znajdują się:
  • Wsparcie dla pracowników-­rodziców
  • Zarządzanie wiekiem
  • Zachęcanie kobiet do rozwoju kariery zawodowej
  • Zapewnienie równości wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn
  • Tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnychW latach 2015­-2016 włożyliśmy wiele wysiłku w przygotowanie i wdrożenie Polityki przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy. Jej wdrożeniu towarzyszyły m.in. kampania edukacyjna pod hasłem „Szanuję – współpracuję – NIE dyskryminuję”, a także liczne szkolenia stacjonarne i e­-learningowe, które adresowane były do przeło­żonych oraz pracowników.
Najważniejsze działania, które podjęliśmy w latach 2015­-2016 w obszarze równości i różnorodności to:
  1. Forum Kobiet CEMEX. Zostało założone przez trzy członkinie Zarządu, tworzące obecnie Radę Programową Forum. Programem kieruje Zespół Koordynacyjny. Koordynuje on działanie sieci regionalnych liderek. Forum ma na celu: wsparcie kobiet w życiu zawodowym i osobistym, budowanie samoświadomości rozwojowej kobiet w CEMEX oraz promowanie ważnej roli kobiet w organizacji. Cele te realizowane są poprzez wymianę doświadczeń, programy rozwojowe i inspiracyjne oraz networkingi. Obecnie Forum tworzy blisko 100 kobiet w CEMEX.
  2. Przystąpienie do EAfA. Europejski Sojusz na rzecz Przygotowania Zawodowego (European Alliance for Apprenticeships) – EAfA to inicjatywa Komisji Europejskiej łącząca rządy z innymi interesariuszami, których celem jest podniesienie jakości staży i praktyk zawodowych w Europie. Przystąpienie CEMEX Polska do sojuszu to wyraz zobowiązania do utrzymania wysokiej jakości naszych praktyk i staży realizowanych pod marką Professionals In Development.
  3. Kooperacja z uniwersytetami i promocja ofert pracy wśród młodych. W 2015 r. wzięliśmy udział w sześciu targach pracy w całej Polsce. Spotkaliśmy się ze studentami w ramach Absolvent Talent Days, największych targów pracy i praktyk, w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Odwiedziliśmy też studentów Akademii Górniczo-­Hutniczej i Politechniki Częstochowskiej. W Częstochowie prezentowaliśmy nasze oferty również podczas targów organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Jesienią zorganizowaliśmy w Warszawie warsztat pod hasłem „Patent na karierę, czyli sukces na mur­-beton”, który poprowadził Prezes CEMEX Polska Marcelo Catalá.

Rozwój talentów

Dbamy o to, aby każdy nasz pracownik znał możliwości rozwoju swej ścieżki kariery w firmie, miał dostęp do szkoleń i dzielił się wiedzą. Zasady i procesy rozwojowe tłumaczymy pracownikom m.in. poprzez dedykowane e-­szkolenie – Chwyć stery kariery -­ rozwój i kariera w CEMEX. Udzielamy wsparcia i motywujemy do stałego rozwoju. Wierzymy, że w rozwoju kluczowe jest osobiste zaangażowanie pracownika oraz wsparcie przełożonego. Z tego powodu rozwój kariery w naszej organizacji przebiega w ramach partnerstwa pomiędzy pracownikiem, przełożonym i firmą. System zarządzania rozwojem wspierany jest zaś poprzez rekrutacje wewnętrzne, planowanie sukcesji i zarządzanie talentami.

Zarządzanie rozwojem opiera się na trzech filarach:
Zarządzanie rozwojem opiera się na trzech filarach:

Oferta rozwojowa w CEMEX Polska:
Nasza oferta dostosowana jest do sytuacji życiowej i zawodowej oraz etapu rozwoju kariery pracowników. Zawsze staramy się, aby proces rozwojowy realizował postulaty modelu 70/20/10, czyli zawierał element rozwoju poprzez praktyczne doświadczenie (np. przez udział w projektach), element szkoleń oraz pracy z przełożonym lub coachem /mentorem.
W ramach oferty szkoleń pracownicy mają dostęp do szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych oraz szerokiej gamy e­-szkoleń. W ramach Uniwersytetu CEMEX pracownicy mogą wziąć udział w profilowanych akademiach rozwojowych, np. Akademia Sprzedaży CEMEX, Akademia BHP (dawniej CEMEX Legacy).
Dla kadry kierowniczej mamy szereg programów rozwojowych krajowych (np. Lider) oraz międzynarodowych (np. Achieve). Dla osób rozpoczynających karierę kierowniczą wdrożyli­śmy w 2016 r. program mentoringowy Mistrzowski rejs.
Osobogodziny przeznaczone na szkolenia

Program „Dziel się wiedzą’’
Pod hasłem Dziel się wiedzą realizujemy nasz pogram szkoleń wewnętrznych. W 2015 r. zorganizowaliśmy 101 różnych szkoleń wewnętrznych, w których wzięło udział 1332 pracowników.
Rok później odbyło się 106 szkoleń wewnętrznych, a liczba kursantów utrzymała się na wysokim poziomie – wyniosła 1437 osób.
Szkolenia wewnętrzne to niezwykle ważny filar zarządzania wiedzą w organizacji. Są one nie tylko skrojone na miarę potrzeb danego zespołu, ale w większości przypadków bazują na wiedzy, która jest nie do zdobycia na rynku szkoleń zewnętrznych.

Informacja zwrotna – klucz w rozwoju osobistym
Raz do roku realizujemy proces oceny okresowej, w czasie którego kluczowym punktem jest informacja zwrotna i rozmowa rozwojowa pracownika i przełożonego. Proces ten jest jasno opisany procedurą, która obok zasad określa też proces odwoławczy w przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z oceną przełożonego. Oceną okresową objęci są wszyscy pracownicy pracujący w CEMEX dłużej niż 6 miesięcy, z wyjątkiem stażystów, którzy objęci są specjalnym procesem oceny i informacji zwrotnej w ramach programu stażowego Professionals in Development. Odsetek łącznej liczby pracowników, którzy podlegali formalnej ocenie jakości pracy i ocenie kompetencji w każdym roku raportowania, to 96,5%.
poprzedni rozdział
Nasi pracownicy
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram